توضیحات محصول

دانلود مقاله بررسی سیاست پولی بریتانیا از طریق مدل های دینامیک ماکروفاکتور تکمیلی نلسون-سیگل

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۱۰۲ کلمه ۲۶ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۱۵ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

بررسی سیاست پولی بریتانیا از طریق مدل های دینامیک ماکروفاکتور تکمیلی نلسون-سیگل

چکیده

ما مدل دینامیک نلسون-سیگل تکمیل شده با فاکتورهای اقتصاد کلان را بکار گرفتیم تا برهمکنش های راندمان، فعالیت اقتصادی واقعی، و سیاست پولی در بریتانیا را بررسی کنیم. با برشمردن علت صریح برای شکست ساختاری در اوایل دهه ۹۰ در زمانی که UK از مکانیزم نرخ مبادله سیستم پولی اروپا خارج شد، ما تعدادی از یافته های جالب را مستند ساختیم. به ویژه، شواهدی از اعتدال بزرگ در نوسانات ساختار بعد از ۱۹۹۲ وجود دارد. در همان زمان، کاهش چشمگیری در پارامترهای لود در مدل DNS وجود دارد، که تاثیر بیشتر سیاست پولی و فعالیت اقتصادی بر بازار اوراق قرضه را پیشنهاد می کند. ما با دیگران در یافتیم فاکتورهای سطح و شیب منحنی بازده  به ترتیب با انتظارات تورم و سیاست پولی مرتبط هستند. به طور جالب، فاکتور انحنا که در ارتباط با اساس اقتصاد کلان غفلت شده است، مشاهده شده که قویا با فعالیتهای اقتصادی بعد از ۱۹۹۲ مرتبط بوده است.

کلمات کلیدی: سیاست پولی، ساختار دوره، اساس اقتصاد کلان، مدل دینامیک نلسون-سیگل، VARفاکتور تکمیلی، شکست ساختاری

Investigating United Kingdom’s Monetary Policy with Macro Factor-Augmented Dynamic Nelson-Siegel Models

Jared Levant*

Jun Ma§

This Version: February 20, 2016

Abstract

We employ the Dynamic Nelson-Siegel (DNS) model augmented with macroeconomic factors to investigate interactions of yields, real economic activity, and monetary policy in the United Kingdom. By explicitly accounting for the structural break during the early 90s at the time the UK exited the Exchange Rate Mechanism of the European Monetary System, we document a number of interesting findings. Specifically, there is evidence of a great moderation in the volatility of the term structure post-1992. At the same time, there is a significant reduction of the loading parameter in the DNS model, which suggests a greater influence of the monetary policy and economic activity on the bond market. We find with others that the level and slope yield curve factors are related to inflation expectations and monetary policy, respectively. Interestingly, the curvature factor which has been elusive in its relationship to macroeconomic fundamentals is found to be more strongly related to economic activity post-1992.

JEL:C51,E43

Keywords: Monetary policy, Term Structure, Macroeconomic Fundamentals, Dynamic Nelson-Siegel model, Factor-augmented VAR, Structural Break

کد:۹۷۳۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

بررسی سیاست پولی بریتانیا از طریق مدل های دینامیک ماکروفاکتور

 

نظری بدهید

دو × چهار =