توضیحات محصول

دانلود مقاله مسیرهای مولکولی: microRNA ها، سلولهای سرطانی و ریزمحیط سلول

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۱۹۸ کلمه ۷صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۱۱ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

مسیرهای مولکولی: microRNA ها، سلولهای سرطانی و ریزمحیط سلول

چکیده

یکی از غیر منتظره ترین اکتشافات طی دههی گذشته در تومورشناسیِ مولکولی، اثرات متقابل بین ناهنجاری ها در ژنهای کدکننده ی پروتئین و microRNA های کوچک غیر کد کننده (miRNA ها) است که به طور سببی در آغاز، پیشرفت و انتشار سرطان دخالت دارند. این پدیده ابتدا در سلول های بد خیم تعریف شد: با این حال، در سال های گذشته، داده های بیشتری که مشارکت microRNA های تولید شده توسط سلول های ریز محیط را توصیف میکنند، گرد آوری شده اند. همانند هورمون ها، microRNA ها توسط سلول دهنده در اشکال مختلف وزیکولی یا به شکل مولکول های »آزاد« مترشحه توسط مکانیسم های فعال رها می شوند. این miRNA ها به عنوان مولکول های پیام رسان پخش می شوند و به شکل اگزوزوم ها یا RNA های »آزاد« به وسیله ی سلول های واقع در سایز بخش های ارگانیزم جذب می گردند. در این جا ارتباط بین سلول های سرطانی و ریز محیط سلولی را از طریق miRNA ها شرح می دهیم. این مسئله را در زمینه ی پیامد های ترجمه و miRNA های موجود به عنوان پیش گو های پاسخ به درمان و نیز به عنوان درمان شناسیِ هدف و اهداف درمان شناسی در سلول های بدخیم یا سلول های ریز محیط بیشتر گسترش می دهیم.

Molecular Pathways: microRNAs, Cancer Cells, and Microenvironment

Ioana Berindan-Neagoe1,2,3 and George A. Calin4,5

۱Research Center for Functional Genomics and Translational Medicine, “Iuliu Hatieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania

Department of Immunology, “Iuliu Hatieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania

۳Department of Functional Genomics and Experimental Pathology, “Ion Chiricuta” The Oncology Institute, Cluj-Napoca, Romania

۴Department of Experimental Therapeutics, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA

۵Center for RNA Interference and Non-Coding RNAs, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA

Abstract

One of the most unexpected discoveries in molecular oncology over the last decade is the interplay between abnormalities in protein-coding genes and short non-coding microRNAs (miRNAs) that are causally involved in cancer initiation, progression, and dissemination. This phenomenon was initially defined in malignant cells; however, in recent years, more data have accumulated describing the participation of miRNAs produced by microenvironment cells. As hormones, miRNAs are released by a donor cell in various forms of vesicles or as ‘free’ molecules secreted by active mechanisms. These miRNAs spread as signaling molecules that are uptaken either as exosomes or as ‘free’ RNAs by cells located in other parts of the organism. Here, we discuss the communication between cancer cells and the microenvironment through miRNAs. We further expand this in the context of translational consequences and present miRNAs as predictors of therapeutic response and as targeted therapeutics and therapeutic targets in either malignant cells or microenvironment cells

کد:۳-۹۸۴۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

مسیرهای مولکولی: microRNA ها، سلولهای سرطانی و ریزمحیط سلول

نظری بدهید

یک + 4 =