توضیحات محصول

دانلود مقاله اپی ژنتیک و فرایندهای مولکولی مشترک در احیاء ساختارهای پیچیده

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۶۵۰ کلمه ۹ صفحه pdf

تعدادصفحات فایل ترجمه :۲۱ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin+ Regular

اپی ژنتیک و فرایندهای مولکولی مشترک در احیاء ساختارهای پیچیده

چکیده

توانایی ترمیم ساختارهای پیچیده، بطور گسترده در هر دو سلسله گیاهی و جانوری وجود دارد. اگرچه توانایی عمل بازسازی و احیاء در میان متازون ها بطور قابل توجهی متفاوت است، اما مطالعات تجمعی، وقایع سلولی را نشان دادند که بطور گسترده ای در طول وقایع بازسازی کننده مشاهده می شوند. برای مثال، آسیب ساختاری، شناخته شده است و بهبود زخم ناشی از آسیب آغاز شده است، که توسط مرگ سلولی برنامه ریزی شده در مجاورت بافت آسیب دیده دنبال می شود و تکثیر انفجاری سلولهای پیش ساز نیز اتفاق می افتد. تکثیر پایدار و تمرکز سلولهای پیش ساز در ناحیه آسیب، تجمع سلولهای تمایزی را که به عنوان بلاستما بازساز (احیا کننده) شناخته شده اند را افزایش می دهد که سبب رشد بافت جدید در آن ناحیه می شوند. نهایتا، بافت های از پیش موجود، مجددا آرایش می یابند و با سلولهای تمایز یافته جدید به منظور بازگرداندن تناسب و عملکرد، ادغام می شوند. درحالیکه در فرایندهای اساسی که در طول وقایع احیاکننده در گونه های مختلف نشان داده می شود، ناهمگنی وجود دارد –که مهمترین آنها منبع سلولی است که برای تشکیل بافت جدید شرکت می کند –فعالسازی مسیرهای مولکولی حفاظت شده، برای تنظیم مناسب سلولها در طول عمل بازسازی ضروری است. شاید اساسی ترین این فرایندهای مولکولی، که مستلزم بازآرایی کروماتین هستند،نخست تغییرات بزرگ در بیان ژن باشند کهبرای تمایز و یا / تمایززدایی سلولهای پیش ساز مورد نیاز هستند. این مقاله، یک مرور کلی در زمینه ی مشارکت های شناخته شده ، برای فرایندهای بازسازی توسط RNAsغیرکدکننده و آنزیم های اصلاح کننده کروماتین که در تنظیم اپی ژنتیک دخیل هستند را ارائه داده است.

Epigenetics and Shared Molecular Processes in the Regeneration of Complex Structures

Labib Rouhana and Junichi Tasaki
Department of Biological Sciences, Wright State University, 3640 Colonel Glenn Highway, Dayton, OH 45435-0001, USA Correspondence should be addressed to Labib Rouhana; [email protected] Received 14 March 2015; Accepted 30 May 2015 Academic Editor: James G. Ryall
Copyright © ۲۰۱۶ L. Rouhana and J. Tasaki. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

The ability to regenerate complex structures is broadly represented in both plant and animal kingdoms. Although regenerative abilities vary significantly amongst metazoans, cumulative studies have identified cellular events that are broadly observed during regenerative events. For example, structural damage is recognized and wound healing initiated upon injury, which is followed by programmed cell death in the vicinity of damaged tissue and a burst in proliferation of progenitor cells. Sustained proliferation and localization of progenitor cells to site of injury give rise to an assembly of differentiating cells known as the regeneration blastema, which fosters the development of new tissue. Finally, preexisting tissue rearranges and integrates with newly differentiated cells to restore proportionality and function. While heterogeneity exists in the basic processes displayed during regenerative events in different species—most notably the cellular source contributing to formation of new tissue—activation of conserved molecular pathways is imperative for proper regulation of cells during regeneration. Perhaps the most fundamental of such molecular processes entails chromatin rearrangements, which prime large changes in gene expression required for differentiation and/or dedifferentiation of progenitor cells. This review provides an overview of known contributions to regenerative processes by noncoding RNAs and chromatin-modifying enzymes involved in epigenetic regulation

کد:۹۸۷۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

اپی ژنتیک و فرایندهای مولکولی مشترک در احیاء ساختارهای پیچیده

 

نظری بدهید

18 − 4 =