توضیحات محصول

دانلود مقاله عملکرد اجرایی،خواندن ،ریاضیات وتیوری ذهن در سال های ابتدایی را تحت تاثیر قرار می دهد.

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۷۰۰ کلمه ۱۳ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۱۷ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

مجله روانشناسی آزمایشی کودک

عملکرد اجرایی،خواندن ،ریاضیات وتیوری ذهن در سال های ابتدایی را تحت تاثیر قرار

می دهد.

راچله اچ .کانتین،امیلی کا .گنیدینگر،کریستین سی .گالاوی،ماتیو اس حسون-امکلنیس،

آلیسیا ام هوند.

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی آن بود که چگونه مولفه های عملکرد اجرایی،خواندن ،ریاضیات

و کارایی تیوری ذهن را در سال های اولیه ،تحت تاثیر قرارمی دهد.یک نمونه ۹۳نفری از

کودکان ۷ تا ۱۰ سال ،کار اندازگیری حافظه فعال،خودبازداری،انعطاف پذیری، خواندن،ریاضیات

و تیوری ذهن را به انجام رساند.تحلیل مسیر نشان داد که هر سه مولفه عملکرد اجرایی

(حافظه فعال ،خودبازداری و انعطاف پذیری)واسط تفاوت های سنی در درک مطلب هستند،

در حالی که سن، ریاضیات و تیوری ذهن را مستقیما تحت تاثیر قرار می دهد.بعلاوه

خواندن،واسط تاثیر مولفه های عملکرد اجرایی روی ریاضیات و تیوری ذهن است،به جز

اینکه انعطاف پذیری نیز ریاضیات را مستقیما تحت تاثیر قرار می دهد.این یافته ها جزییات

مهمی درباره رشد و پیشرفت عملکرد اجرایی،خواندن ،ریاضیات و تیوری ذهن در سال های

اولیه فراهم کرد.

Executive functioning predicts reading, mathematics, and theory of mind during the elementary years

Rachelle H. Cantin, Emily K. Gnaedinger, Kristin C. Gallaway, Matthew S. Hesson-McInnis, Alycia M. Hund

ABSTRACT

The goal of this study was to specify how executive functioning components predict reading, mathematics, and theory of mind per­formance during the elementary years. A sample of 93 7- to 10-year-old children completed measures of working memory, inhibi­tion, flexibility, reading, mathematics, and theory of mind. Path analysis revealed that all three executive functioning components (working memory, inhibition, and flexibility) mediated age differ­ences in reading comprehension, whereas age predicted mathe­matics and theory of mind directly. In addition, reading mediated the influence of executive functioning components on mathemat­ics and theory of mind, except that flexibility also predicted math­ematics directly. These findings provide important details about the development of executive functioning, reading, mathematics, and theory of mind during the elementary years

Keywords:

Executive functioning

Reading

Mathematics

Theory of mind

Working memory

Inhibition

Flexibility

Middle childhood

کد:۹۹۲۸

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

نظری بدهید

بیست − 11 =