توضیحات محصول

دانلود مقاله مولد بخار

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۵۸۰ کلمه ۱۸ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۲۰ صفحه word فونت ۱۴ Arial

مولد بخار

 • مقدمه
 • مولد های بخار، چگونه کار می کنند؟
 • اجزاء اصلی مولد های بخار
 • مسائل امنیتی
 • بهترین فعالیت ها برای عملکرد کارآمد
 • بهترین فعالیت ها برای تعمیر
 • منابع

 

مقدمه

مولد های بخار، مخازن فشار طراحی شده برای حرارت دادن آب یا تولید بخارهستند که برای تأمین حرارت محیط یا حرارت آب خدماتی برای یک ساختمان، بکار می روند. در بیشتر کاربردهای حرارت دهی اقتصادی ساختمان، منبع حرارتی مولد، مشعل افروخته گاز طبیعی است. مشعل های افروخته نفتی و گرمکن های مقاومت الکتریکی را نیز می توان بکار برد. بخار، نسبت به آب داغ در برخی کاربردها، اولویت دارد، از جمله خنک کنندگان جذب، آشپزخانه ها، رختشوی خانه ها، ضدعفونی کننده ها، و تجهیزات تولید بخار.

مولد های بخار، دارای چندین نقطه قوت هستند که باعث شده مشخصه معمول ساختمان ها شوند. این ها دارای عمر طولانی، هستند که می توانند به کارآیی بیش از ۹۵% یا بیشتر، دست پیدا کنند، و روش مؤثر حرارت دهی ساختمانی را فراهم کرده و در مورد سیستم های بخار، مستلزم انرژی پمپاژ کمی می باشند. در عین حال، هزینه های سوخت ممکن است بالا باشد. تعمیر منظم، ضرورت دارد و اگر تعمیر به تأخیر بیفتد، می تواند، پرهزینه باشد.

راهنمای ساخت، راه اندازی و تعمیر مولد های بخار، از سوی ASME (جامعه آمریکایی مهندسی مکانیکی) ارائه می شود که منابع زیر را ایجاد می نماید:

 • قوانین ساخت مولد های حرارتی، مولد بخار و کد مخزن فشاری، بخش IV-2007
 • قوانین پیشنهادی برای مراقبت وراه اندازی مولد های حرارتی، مولد حرارتی و کد مخزن فشاری، بخش VII-2007

مولد های حرارتی اغلب یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در یک ساختمان هستند. برای هر سال، سیستم مولد بخار، بطور خودکار کار می کند، هزینه های مولد، تا تقریبأ ۱۰% افزایش می یابند. در نتیجه، راه اندازی و تعمیر مولد، فرصتی خوب برای شروع است زمانیکه به دنبال روشهایی برای کاهش مصرف انرژی و صرفه جویی در هزینه هستیم.

Boilers

 • Introduction
 • How Boilers Work
 • Types of Boilers
 • Key Components of Boilers
 • Safety Issues
 • Best Practices for Efficient Operation
 • Best Practices for Maintenance
 • References

Introduction

Boilers are pressure vessels designed to heat water or produce steam, which can then be used to provide space heating and/or service water heating to a building. In most commercial building heating applications, the heating source in the boiler is a natural gas fired burner. Oil fired burners and electric resistance heaters can be used as well. Steam is preferred over hot water in some applications, including absorption cooling, kitchens, laundries, sterilizers, and steam driven equipment.

Boilers have several strengths that have made them a common feature of buildings. They have a long life, can achieve efficiencies up to 95% or greater, provide an effective method of heating a building, and in the case of steam systems, require little or no pumping energy. However, fuel costs can be considerable, regular maintenance is required, and if maintenance is delayed, repair can be costly.

Guidance for the construction, operation, and maintenance of boilers is provided primarily by the ASME (American Society of Mechanical Engineers), which produces the following resources:

 • Rules for construction of heating boilers, Boiler and Pressure Vessel Code, Section IV-2007
 • Recommended rules for the care and operation of heating boilers, Boiler and Pressure Vessel
  Code, Section VII-2007

Boilers are often one of the largest energy users in a building. For every year a boiler system goes unattended, boiler costs can increase approximately 10% (1). Boiler operation and maintenance is therefore a good place to start when looking for ways to reduce energy use and save money.

کد:۲-۹۹۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله مولد بخار

نظری بدهید

چهار × دو =