توضیحات محصول

دانلود مقاله تجزيه وتحليل محيط درون وبرون عملكرد صنايع كوچك ومتوسط در اندونزي

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۳۰۰ کلمه ۶ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : ۱۰ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

تجزيه وتحليل محيط درون وبرون عملكرد صنايع كوچك ومتوسط در اندونزي

چكيده:هدف از اين مطالعه تعيين تأثير آناليز محيط دروني وبيروني روي عملكرد صنايع كوچك ومتوسط در اندونزي بود.نتايج تئوري نشان داده است كه تجزيه محيط دروني وبيروني تأثيري عمده روي عملكرد صنايع كوچك ومتوسط در اندونزي داشته است.

۱-معرفي

بسياري از كشورها در سراسر جهان ساخت وساز وتوسعه صنعتي،كوچك ومتوسط را به عنوان يكي از نيروهاي محركه كه براي رشد اقتصادي كشور خود بسيار مهم است انتخاب ميكنند.يكي از ويژگيهاي پويايي وعملكرد خوب اقتصادي با نرخ رشد بالا در كشورهاي شرق وجنوب شرق آسيامانند كره جنوبي،سنگاپوروتايوان imkmعملكردي بسيار كارآمد،توليدي وداراي سطح بالايي از رقابت است.

چندين كشور آفريقايي باتوسعه ورشد ikmkمنجر به افزايش توليد كل واشتغال شدند.وجود صنايع كوچك ومتوسط براي ثبات اقتصادي يك كشور ضروري است.اين صنعت نقش مهمي در تسهيل توسعه اقتصاد جهاني است،به همين دليل اين بخش به ارائه سهم مهمي در گذار به اقتصادبازار از طريق فرآيند خلاقيت،تشويق،پيشرفت تكنولوژي،نوآوري سازماني،تغيير،ايجاد كار،ايجاد درآمد،رقابت اقتصادي وديگرجنبه هاي توسعه اجتماعي به طور عام وتوسعه صنعتي ويژه ديده مي شود

Internal And External Environment Analysis On The Performance Of Small And Medium Industries

Smes) In Indonesia)

Sofyan Indris, Ina Primiana

Abstract: The purpose of this study was to determine the influence of internal and external environment analysis on the performance of small and medium industries (SMEs) in Indonesia. The theoretical results showed that internal and external environment analysis have a significant effect on the performance of small and medium industries (SMEs) in Indonesia.

Keywords: External Environment, Internal Environment, Performance, Small Medium Enterprises (SMEs

کد:۹۹۳۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 تجزيه وتحليل محيط درون وبرون عملكرد صنايع كوچك ومتوسط در اندونزي

نظری بدهید

5 × 3 =