توضیحات محصول

(1 رای)5.00

دانلود مقاله جذب سطحی مشتقات ساده بنزنی روی نانولوله های کربنی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۳۴۵ کلمه ۹ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۱۸ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

جذب سطحی مشتقات ساده بنزنی روی نانولوله های کربنی

جذب سطحی مشتقات ساده بنزنی تشکیل شده از حلقه بنزنی با گروههای عاملی روی نانولوله نیمه هادی تک دیواره ، با استفاده از نظریه تابعی-چگالی در تقریب دانسیته محلی مطالعه شد. اثرات آسایش مولکولی در فرایند جذب، همچنین انرژی های جذب سطحی و فواصل تعادلی برای موقعیتهاو جهتهای متعدد مولکولی در سطح بدست آمده اند. ما دریافتیم که همه این مشتقات بنزنی عمدتا از طریق برهم کنش حلقه بنزنی و لوله کربنی به صورت فیزیکی جذب سطحی شده اند. این آروماتیکهاتغییر چشمگیری در ساختار الکترونیکی نانولوله کربنی ایجاد نمی کنند، و بنابراین تنها تغییرات کوچکی در خواص نانولوله مورد انتظار است .این پینشهادد می کند که مشتقات بنرنی برای عاملدارکردن غیرکووالانسی نانولوله کربنی و عدم تحرک مولکولی در سطح نانولوله مناسب می باشند.

Adsorption of simple benzene derivatives on carbon nanotubes

  1. M. Woods,1 Ş. C. Bădescu,2 and T. L. Reinecke2 1Department of Physics, University of South Florida, Tampa, Florida 33620, USA

۲Naval Research Laboratory, Washington, D.C. 20375, USA (Received 1 June 2006; revised manuscript received 27 November 2006; published 17 April 2007)

The adsorption of simple benzene derivatives composed of a benzene ring with NO2, CH3, or NH2 func­tional groups on a semiconducting single-wall carbon nanotube is studied using the density-functional theory within the local-density approximation. The effects of molecular relaxation in the adsorption process are obtained, as well as the adsorption energies and equilibrium distances for several molecular locations and orientations on the surface. We find that all of these benzene derivatives are physisorbed mainly through the interaction of the it orbitals of the benzene ring and those of the carbon nanotube. These aromatics do not change significantly the carbon nanotube’s electronic structure, and therefore only small changes in the nano-tube’s properties are expected. This suggests that these benzene derivatives are suitable for noncovalent nano­tube functionalization and molecule immobilization on nanotube surfaces

کد:۹۹۶۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 جذب سطحی مشتقات ساده بنزنی روی نانولوله های کربنی

 

يك ديدگاه


نظری بدهید

هجده + چهار =