توضیحات محصول

(1 رای)5.00

دانلود مقاله مسائل پذیرش سفارش و زمانبندی در flow shop دو ماشینه: فرمولاسیون جدید در برنامه‌نویسیِ اعداد صحیح مختلط

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۱۰۴۶ کلمه ۱۳ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۳۴ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

مسائل پذیرش سفارش و زمانبندی در flow shop دو ماشینه: فرمولاسیون جدید در برنامه‌نویسیِ اعداد صحیح مختلط

چکیده: ما دو فرمولاسیون جدید برای برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط برای مسائل پذیرش سفارش و زمانبندی در flow shop دو ماشینه ارائه کرده ایم. حل این مسئله‌ی بهینه سازی به این دلیل چالش برانگیز است که دو نوع از تصمیم‌ها باید فورا گرفته شوند: اول، سفارش هایی که برای پردازش پذیرش می شوند و دوم اینکه چطور آن‌ها را زمانبندی کنیم. برای سرعت دادن به فرایند پاسخ، تکنیک‌هایی از قبیل پیش پردازش و نامعادلات معتبر را ارائه کرده ایم. یک مطالعه‌ی محاسباتیِ گسترده با استفاده از مثال‌های متفاوت، بازدهی فرمولاسیون جدید را در مقایسه با برخی از کارهای مربوطه در ادبیات تحقیق، نشان می دهد.

۱- مقدمه
شرکت‌های بسیاری از سیستمِ ساخت-طبق-سفارش (Make To Order (MTO)) استفاده می کنند. در سیستم‌های MTO، برنامه ریزی برای تولید یک محصول زمانی آغاز می شود که سفارش مشتری دریافت شود. مزیت اصلی این سیستم ها این است که این گونه سفارش‌هاسبب می شوند تا موجودی کالاهای تکمیل شده پایین بیاید. اگرچه، این سیستم ها یک ضعف مهمی دارند؛ که در زمان انجام کار برای تکمیل سفارش،ممکن است موجب ضرر مالی برای شرکت ها شود، که دلیل آن ازدستدادنکسبوکارباتوجهبهمحدودیت‌هایتولید است. به عنوان یک پیامد، برایرقابتیماندن، شرکت هایی که این نوع سیستم ها را بکار می گیرند باید زمان تحویل سفارشات خود را کاهش دهند. این می‌تواند با بکارگیری یک طرح تولید دقیق که تعیین می کند چه سفارشایی باید پذیرش شوند و چطور باید زمانبندی شوند، صورت بگیرد. پاسخ به مسئله‌های پذیرش سفارش (Order Acceptance) و زمانبندی (Scheduling) که به اختصار با OASP نشان داده می‌شود یکی از مهمترین گام‌ها در توسعه‌ی یک طرح است.

Order acceptance and scheduling problems in two-machine flow shops: New mixed integer programming formulations

Rasul Esmaeilbeigi Parisa Charkhgard*, Hadi Charkhgard

ABSTRACT

We present two new mixed integer programming formulations for the order acceptance and scheduling problem in two machine flow shops. Solving this optimization problem is challenging because two types of decisions must be made simultaneously: which orders to be accepted for processing and how to schedule them. To speed up the solution procedure, we present several techniques such as preprocessing and valid in­equalities. An extensive computational study, using different instances, demonstrates the efficacy of the new formulations in comparison to some previous ones found in the relevant literature

Keywords:
Order acceptance
Scheduling
Mixed integer programming
Preprocessing
Valid inequalities

کد:۲-۹۹۷۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

مسائل پذیرش سفارش و زمانبندی در flow shop

 

 

يك ديدگاه


نظری بدهید

سه − یک =