توضیحات محصول

دانلود مقاله ویژگی های مکانیکی گرافن مبتنی بر نانوکامپوزیت های ترکیب شده با یک اینترفاز هایبرید

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۸۲۰ کلمه ۱۰صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۲۹ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin+ Regular

ویژگی های مکانیکی گرافن مبتنی بر نانوکامپوزیت های ترکیب شده با یک اینترفاز هایبرید

اطلاعات مقاله

تاریخچه مقاله

دریافت شده در ۷ ژانویه ۲۰۱۴

دریافت شده و تجدید نظر شده در ۳۰ آوریل ۲۰۱۴

توافق شده ۱۸ ژوئن ۲۰۱۴

قابلیت دسترسی آن لاین جولای ۲۰۱۴

لغات کلیدی : نانوکامپوزیت ، مولکولی ، گرافن ، پلیمر، اینترفاز، چسبندگی

چکیده

ویژگی های کشسانی مکانیکی تک لایه گرافین مبتنی بر نانوکامپوزیت ها، درباره یک ناحیه اینترفاز هیابرید بین تقویت و ماتریس موجود از طریق یک رهیافت المان محدود چند مقیاسه بحث می کند . در اولین سطح آنالیز متد مورد انتظار از  ارائه های مربوط به اتم گرافین استخراج شده در رفتار مکانیک الاستیک استفاده می کند . سپس خروجی به کاررفته در دومین لایه جایی آنالیز می شود که عنصر خجم ارائه شده (RVE) نانوکامپوزیت تحت این مباحثه باشد. RVE به عنوان یک ساختار کامپوزیت سه فاز در کشش های کوچک مورد بحث قرار می گیرد. فاز تقویت گرفیت در این جا مدل شده و به صورت مولکول جزئی وابسته به عناصر خطی است که در این زمان فاز تقویت شده اپوکسی با استفاده از مفروضات مکانیکی پیوسته مدل شده و از طریق استفاده از المان های محدود جامد مورد استفاده قرار می گیرند. در نهایت سومین و متوسط مورد فاز شناخته شده به عنوان اینترفاز مطرح شده که از المان های متناهی جامد استفاده نموده و یک مفهوم هایبرید را نشان می دهد . مطابق این مفهوم آن چه در این جا مورد بحث است ناحیه بین دو مواد ناهمسانگردی است که وابسته به فاصله گرافین و محدودیت ویژگی های مکانیکی احاطه شده آن می باشد . تاثیر محدوده نواقص بین المان ها توسط معرفی ضرایب چسبندگی با معادلات ویژگی اینتر فاز تطبیقشده مورد پژوهش قرار گرفته است.

Elsevier 2014 همه حقوق محفوظ است.

Mechanical properties of graphene based nanocomposites incorporating a hybrid interphase

Georgios I. Giannopoulos n, Ilias G. Kallivokas

ABSTRACT

The elastic mechanical properties of graphene monolayer based nanocomposites considering a hybrid interphase region between reinforcement and matrix is being investigated via a multi-scale finite element approach. At the first level analysis, the proposed method uses atomistic representation of graphene to extract its elastic mechanical behavior. The output is then utilized on the second level analysis where a representative volume element (RVE) of the nanocomposite is under consideration. The RVE is considered as a three phase composite structure subjected to small strains. The reinforcing phase, i.e. graphene, is modeled in molecular detail via spring based line elements while the reinforced phase, i.e. epoxy, is modeled using continuum mechanics assumptions via the use of solid finite elements. Finally, the third and intermediate phase known as interphase is approached using solid finite elements as well as a hybrid concept. According to this concept, it is considered that the region between the two constituent materials presents anisotropy which is dependent on the distance from graphene and bounded by the surrounding mechanical properties. The influence of imperfect bonding between components is also investigated by introducing an adhesion coefficient within the adopted interphase property equations.

Keywords:

Nanocomposite

Molecular

Graphene

Polymer

Interphase

Adhesion

کد:۹۹۸۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

رمز:www.downloadmaghaleh.com

ویژگی های مکانیکی گرافن مبتنی بر نانوکامپوزیت های ترکیب شده

نظری بدهید

6 + دوازده =