توضیحات محصول

دانلود مقاله فاکتورهای هایپوکسی القایی و نقش آنها در متابولیسم انرژی

تعداد کلمات فایل انگلیسی :۳۴۰۰ کلمه ۷ صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه :۹ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

موضوع: فاکتورهای هایپوکسی القایی و نقش آنها در متابولیسم انرژی

 

خلاصه

از آنجاییکه اکسیژن در تولید انرژی در فرایند فسفریلاسیون اکسیداتیو به عنوان آخرین گیرنده الکترون عمل میکند، لذا، در طول دوره تکاملی، موجودات هوازی جهت پاسخ به تغییرات غلظت اکسیژن سیستمهای پیچیده را توسعه دادند.فاکتور هایپوکسی القایی از طریق راه اندازی یک تغییر از فسفوریلاسیون اکسیداتیو میتوکندریبه گلیکولیز بی هوازی در شرایط هایپوکسیک، نقش اساسی در تنظیم تطبیقی متابولیسم انرژی بازی میکند. فاکتور هایپوکسی القایی همچنین از طریق مهار تبدبل پیرووات به استیل کو آنزیم A ، از بین بردن حیات میتوکندری و فعال سازی اتوفاژِی میتوکندری ، به طور همزمان، با کاهش در تولید گونه های فعال اکسیژن، باعث کاهش مصرف اکسیژن در میتوکندری میشود. علاوه بر این برنامه ریزی مجدد سوخت و ساز بدن در پاسخ به شرایط هایپوکسی در حین فعالسازی فاکتور هایپوکسی القایی، محدود به تنظیم متابولیسم کربوهیدرات نمیشود. این پدیده در متابولیسم لیپید به خوبی اتفاق می افتد. مطالعات اخیر با استفاده از تکنیک vivo gene-targeting عملکردهای غیرمنتظره اما بی نظیری از HIF در متابولیسم انرژی به شیوه context- and cell type-specific را نشان داد و امکان هدف دارویی قرار دادن HIF در درمان بیماریهایی نظیر سرطان، دیابت و کبد چرب را روشن ساخت.

Hypoxia-inducible factors and their roles in energy metabolism

Nobuhito Goda • Mai Kanai

Abstract Over the course of evolution, aerobic organ­isms have developed sophisticated systems for responding to alterations in oxygen concentration, as oxygen acts as a final electron acceptor in oxidative phosphorylation for energy production. Hypoxia-inducible factor (HIF) plays a central role in the adaptive regulation of energy metabo­lism, by triggering a switch from mitochondrial oxidative phosphorylation to anaerobic glycolysis in hypoxic condi­tions. HIF also reduces oxygen consumption in mitochon­dria by inhibiting conversion of pyruvate to acetyl CoA, suppressing mitochondrial biogenesis and activating autophagy of mitochondria concomitantly with reduction in reactive oxygen species production. In addition, meta­bolic reprogramming in response to hypoxia through HIF activation is not limited to the regulation of carbohydrate metabolism; it occurs in lipid metabolism as well. Recent studies using in vivo gene-targeting technique have revealed unexpected, but novel functions of HIF in energy metabolism in a context- and cell type-specific manner, and shed light on the possibility of pharmaceutical targeting HIF as a new therapy against many diseases, including cancer, diabetes, and fatty liver.

Keywords    Glycolysis ■ Mitochondria ■ Lipid metabolism ■ HIF

کد:۹۹۸۸

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

رمز فایل :www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله فاکتورهای هایپوکسی القایی و نقش آنها در متابولیسم انرژی

 

 

 

 

نظری بدهید

4 × 4 =