توضیحات محصول

دانلود مقاله ترکیبات فرار تعیین شده توسط تکنیک HS/GC-MS در پوست و پالپ گونه های انجیر (خربزه درختی فیکوس L.) پرورش یافته در منطقه مدیترانه ترکیه

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۸۲۵ کلمه ۴ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۹ صفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

ترکیبات فرار تعیین شده توسط تکنیک HS/GC-MS در پوست  و پالپ گونه های انجیر (خربزه درختی فیکوس L.) پرورش یافته در منطقه مدیترانه ترکیه

چکیده

شکل آروماتیک گوشت و پوست چهار گونه کشاورزی انجیر تجاری (Bursa Siyahi’, ‘Karabakunya’, ‘Sari Lop’ and ‘Sultan Selim’ ) از کشور ترکیه که برای اولین بار با استفاده از تکنیک Headspace Gas Chromatogropy-Mass Spectrophotometer (HS/GCMS ) مشخص شده اند. به طور کلی، آلدئید ها و تریپن ها گروه فرارهای مهم مسبب عطر پوسته و گوشت در میوه های انجیر بودند. مجموعا در تمام گونه های کشاورزی، آلدئیدهای موجود در پالپ میوه ها بیشتر از پوست آنها است. اگرچه مجموعا تریپن ها در پوست بیشتر از پالپ وجود داشته اند. از میان تریپن ها، β-کاریوفیلن از  ترکیبات اصلی فرار هستند که هم در پوست و هم در پالپ یافت شده اند. فنول، ۲,۶-bis  ( ۱،۱ دی متیل اتیل) -۴-متیل ، دومین گروه مهمیست که باعث عطر انجیر موجود در پوست و پالپ می شود. از میان آلدئیدها، ۲-هگزانال در نسبت بالایی تنها در پالپ تمام گونه های کشاورزی یافت شده است. سایر گروه های مسبب عطر انجیر شامل ۲-فورانکاباکس آلدئید، ۵ (هیدروکسی متیل)، بنزیآلدئید، فرفورال و گرماکرین D می باشند. – αکورکومن، β- بیزابولین و β- سسکوییفلاندرین فقط در پوست و پالپ cv  ‘Bursa Siyahi’  تشخیص داده شده اند که این موضوع، آن را از سایر گونه های کشاورزی متمایز کرده است.

کلمات کلیدی: انجیر، ترکیبات فرار، طعم،

Volatile Compounds Determined by HS/GC-MS Technique in Peel and Pulp
of Fig (Ficus caricaL.) Cultivars Grown in Mediterranean Region of Turkey
Sadiye GOZLEKCI
۱
*
,
Ebru K AFK AS
۲
,
Sezai ERCISLI
۳
۱
Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, 07070 Antalya, Turkey;
sgozlekci@akdeniz.edu.tr
(*corresponding author)
۲
Cukurova University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, 01300 Adana, Turkey
۳
Ataturk University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, 25240 Erzurum, Turkey

Abstract

Aromatic profile of peels and pulps of four commercial fig cultivars (‘Bursa Siyahi’, ‘Karabakunya’, ‘Sari Lop’ and ‘Sultan Selim’) from Turkey were determined first time by using Headspace Gas Chromatogropy-Mass Spectrophotometer (HS/GC-MS) technigue.

In general, aldehydes and therpenes were the major volatile group responsible aroma for peels and pulps in fig fruits. Total aldehydes were higher in pulps than peel in all cultivars. However total therpenes were higher in peel rather than in pulp. Among therpenes,

β-caryophyllene were the major volatile compounds found in both peel and pulp. Phenol, 2,6-bis (1,1-dimethylethyl)-4-methyl were the second important group responsible for fig aroma presented in both peel and pulp. Among aldehydes, 2-hexanal were found in

high proportion only in pulp in all cultivars. The other groups responsible fig aroma were 2-furancaboxaldehyde, 5 (hydroxymethyl), benzyaldethyde, furfural and Germacrene D. α-curcumene, β-bisabolene and β-sesquiphellandrene were determined only in cv. ‘Bursa

Siyahi’ peel and pulp and discriminated this cultivar from the others.

Keywords:

fig, volatile compounds, flavour, GC-MS
کد:۱۰۱۹۵
دانلود رایگان فایل انگلیسی:
رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com
دانلود مقاله ترکیبات فرار تعیین شده توسط تکنیک HS/GC-MS در پوست و پالپ گونه های انجیر (خربزه درختی فیکوس L.) پرورش یافته در منطقه مدیترانه ترکیه

نظری بدهید

نوزده + 5 =