توضیحات محصول

دانلود مقاله سیر تکامل هستی شناسی و ارجاع منابع در مفهوم گستره معنایی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۶۶۰ کلمه ۱۸ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۱۵ صفحه word فونت  ۱۱  Arial (Body CS)

سیر تکامل هستی شناسی و ارجاع منابع در مفهوم گستره معنایی

خلاصه:

چون علوم موجودات در طی زمان تکامل یافته است، تغییر آنها نیاز به مدیریت دارد.بنابراین، در این مقاله چارچوبی را پیشنهاد می دهیم که از دو سیستم اصلی تشکیل شده است : سازنده تاریخ دگرگونی که پیگیری کرده  و تاریخ تغییرات هستی شناسی و اصلاح کننده  حاشیه  معنایی را مدیریت می نماید که حفظ یکپارچگی اساس هستی شناسی را در ارجاع به منابع  بعد از تکامل هستی شناسی تضمین می نماید. هردو سیستم بر اساس ویژگی رسمی  انواع تغییرات احتمالی در هستی شناسی های OWL-DL پایه ریزی شده اند. به بیان واقعی تر، این ویژگی؛ هستی شناسی تغییرات علم موجودات است.

لغات کلیدی: تکامل هستی شناسی، هستی شناسی تغییرات علم موجودات، تغییرات پیگیری، مدیریت ارجاع هستی شناسی به منابع

Ontology evolution and the referencing of resources in semantic web context

Abstract :

because ontologies evolve over time their evolution needs to be managed therefore in this paper we propose a framework composed of teo main system:chang history builder,which tracks and manages the history of ontology changes semantic annotation modifier which provides a support to maintain the integrity of the ontology-based  referencing of types of possible chandes in owl-DL ontologies. In concrete terms this specification is an ontology of ontology changes

Keyword: ontology evolution ,ontology of ontology changes ,tracking changes, managing the ontology-based referencing of resources

کد:۱۰۲۹۰

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

سیر تکامل هستی شناسی ارجاع منابع در مفهوم گستره معنایی

سیر تکامل هستی شناسی ارجاع منابع در مفهوم گستره معنایی

نظری بدهید

13 + شانزده =