توضیحات محصول

دانلود مقاله ارزیابی فرصت سرمایه گذاری با آنالیز تأثیر ساختار مالی روی ارزش کمپانی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۱۰۵ کلمه ۱۶ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۵ صفحه word فونت ۱۲ B Zar

ارزیابی فرصت سرمایه گذاری با آنالیز تأثیر ساختار مالی روی ارزش کمپانی

چکیده

با نیاز به ایجاد بحث هایی راجع به خرید یا سرمایه گذاری در واحدهای اقتصادی جدید راه اندازی شد، با اطلاعاتی صحیح و جزئی روی وضعیت و شرایط پیشرفت اقتصادی آنها، پردازش پشتکار کافی، نقش و معنی آن را هرچه بهتر تعریف می کند. شناخت تأثیر بدست آمده  توسط استراتژی تهیه پول روی ارزش های سازمان، همانند فاکتورهایی که در فرآیند ارزیابی ساختار مالی ایفای نقش می کنند عناصر ضروری هستند که در موفقیت چنین روشی شرکت دارند. براساس یک نمونه بوجود آمده از ۶۰ کمپانی منقول در بورس بخارست، این مطالعه طراحی مجموعه هایی از مدل های ریاضی که می تواند به عنوان وسایلی برای تعیین مقدار و تشخیص تأثیرات ایجاد شده توسط ساختار مالی روی ارزش کمپانی به کار رود، را هدف قرار می دهد. همزمان، این مطالعه می کوشد فاکتورهای داخلی ،اختصاصی برای کمپانی، که ترکیب ساختار مالی را تعیین می کند،را همانند حساسیت و شدت فعالیت هایشان برای نیروی مالی، تعیین کند. این نوشته در آنالیز تأثیر فعالیتی خاص برای بدهکاری، انعکاس نیاز برای تشخیص شایستگی استراتژی های تهیه پول براساس زمینه فعالیت اقدامات مهم را معرفی می کند. با بدست آوردن نتایج تحقیق، روش های آنالیز داده ای استفاده شد مثل: تکنیک های نسبی، تحلیل رگرسیون چند خطی و تحلیل رگرسیون خطی با متغیّرهای مستقل جایگزین، نوع ANCOVA . پردازش اطلاعات با استفاده از SPSS 19.00 و نرم افزار آماریAMOS انجام شد.

کلمات کلیدی: پشتکار کافی، ساختار مالی، فاکتورهای تأثیرگذار، آنالیز چند نوعی.

The Evaluation of the Investment Opportunity by Analyzing the Financial
Structure Influence on Company Value

Abstract

Triggered by the need to make decisions concerning the purchase or investment in new economic entities, with correct and detailed information on their status and economic development conditions, the due diligence process identifies ever better its role and meaning.Knowing the impact generated by the financing strategy on organizational values, as well as the factors that play a role in the process of evaluating the financial structure are essential elements that contribute to the success of such an approach. Based on a sample made up of 60 companies quoted in the Bucharest Stock exchange, this study aims to draw a series of mathematical models that could be used as instruments for the identification and quantification of the influences generated by the financial structure on the companies’ value. At the same time, this study attempts to identify the internal factors, specific to the company, that determine the composition of the financial structure, as well as the sense and intensity of their actions upon financial leverage. This paper introduces in the analysis the influence of specific activity to the indebtedness, reflecting the need for assessing the adequacy of financing strategies based on the activity filed of the enterprises. To obtain the research results, methods of data analysis were used such as: ratios technique, multiple linear regression analysis and linear regression analysis with alternative independent variables, ANCOVA type. Data processing was performed using SPSS 19.00 and AMOS statistical software

Keywords:Due diligence, financial structure, influencing factors, multi-varied analysis
کد:۱۰۳۲۵
دانلود رایگان فایل انگلیسی:
رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com
دانلود مقاله ارزیابی فرصت سرمایه گذاری با آنالیز تأثیر ساختار مالی روی ارزش کمپانی

نظری بدهید

هفده + چهار =