توضیحات محصول

دانلود مقاله ریشه های فرصت های کارآفرینانه

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۹۵۸۹ کلمه ۱۹ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۸ صفحه word فونت ۱۴ Arial

ریشه های فرصت های کارآفرینانه

چکیده

نظریه کارآفرینی کرزنر(۱۹۷۳) به نقش متعادل کننده کارآفرینی تأکید دارد. زمانی که بازار در تعادل نیست، فرصت های سود وجود دارد، و کارآفرینان این فرصت را کشف و از این فرصت سودآور در جهت تعادل بازاراستفاده می کنند.چون کرزنر بر فعالیت های کارآفرینانه وقتی فرصت سودآوری وجود دارد تمرکز می کند، و اینکه آنها از کجا به وجود آمده اند را توضیح نمی دهد، یک نفر می تواند سهام ثابت از فرصت های انتفاعی را وقتی کارآفرینان آنها را کشف کردند، استفاده کند.اما بطور پیوسته فرصت های سودآور جدیدی بوجود می آید.یک طبقه بندی از ریشه های فرصت های کارآفرینانه شامل فاکتورهایی که تعادل بازار را بهم می زنند است، فاکتورهایی که احتمال تولید را افزایش می دهد به خصوص فرصت هایی که از فغالیت های کارآفرینی قبلی بوجود آمده است.فعالیت های کارآفرینانه از فرصت های سودآور استفاده نمی کنند بلکه آنها را بوجود می آوردند وبه نقش حیاتی کازآفرینی در بوجود آوردن فرصت های انتفاعی جدید تاکید شده است. این خط استدلال به طور مستقیم به پیامدهای سیاست با توجه به محیط اقتصادی سودمند برای کشف کارآفرینی و نقش دولت در تحقیق و توسعه منجر می شود.این مقاله به تئوری کرزنر با توضیح اینکه چگونه کارآفرینی سهم آینده فرصت های کارآفرینانه را افزایش می دهد، کمک می کند و به کارآفرینی به عنوان موتور اقتصاد اشاره می کند.

کلمات کلیدی: کارآفرینی، رشد اقتصادی، تعادل، سود، ظبقه بندی تحقیقات و پیشرفت ها، تولیدات و سازمان ها، کل

 

The Origins of Entrepreneurial Opportunities

Abstract. Kirzner’s (1973) theory of entrepreneurship emphasizes the equilibrating role of entrepreneurship.When the market is not in equilibrium, profit opportunities exist, and entrepreneurs discover and act on these profit opportunities to equilibrate the market. Because Kirzner focuses on entrepreneurial actions when profit opportunities exist, and does not describe where they come from, one could imagine a fixed stock of profit opportunities that get used up as entrepreneurs discover them. But new profit opportunities are being created constantly. A taxonomy of the origins of entrepreneurial opportunities includes factors that disequilibrate the market, factors that enhance production possibilities, and most notably, opportunities created from previous acts of entrepreneurship. Entrepreneurial actions do not use up profit opportunities, but create them, and the critical role of entrepreneurship in the creation of new profit opportunities is emphasized. This line of reasoning leads directly to policy implications regarding the economic environment conducive to entrepreneurial discovery and the role of government in research and development. This paper enhances Kirzner’s theory of entrepreneurship by illustrating how entrepreneurship enlarges the stock of future entrepreneurial opportunities, and points to entrepreneurship as the engine of economic progress

کد:۱۰۳۲۷

 

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله ریشه های فرصت های کارآفرینانه

دانلود مقاله ریشه های فرصت های کارآفرینانه

 

نظری بدهید

3 + 7 =