توضیحات محصول

دانلود مقاله متغیرهای فردی با تاثیر بر اشتراک گذاری اطلاعات: نقش اساسی ناآگاهی کارکنان

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۵۴۶ کلمه ۱۵ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۵ صفحه word فونت ۱۴ B Lotus

متغیرهای فردی با تاثیر بر اشتراک گذاری اطلاعات: نقش اساسی ناآگاهی کارکنان

چکیده

هدف: هدف این مقاله شناسایی کردن متغیرهای فردی با تاثیر بر اشتراک اطلاعات و بررسی مفهوم مورد نظر ناآگاهی کارکنان است. این مسئله می تواند فرایند اشتراک اطلاعات را تقویت کرده و توسعه سرمایه فکری را تسهیل بخشد.

طرح/روش/ رویکرد: ۸۴ متغیر وابسته بر اشتراک دانش تاثیر می گذارند. این متغیرها به ۱۱ دسته تقسیم می شوند. علاوه بر این، تاثیر مستقیم ناآگاهی کارمندان بر اشتراک دانش معرفی می شود و به طور تجربی در نمونه موردی یک سازمان چند ملیتی مطالعه می شود. این شرکت در هوا فضا و صنایع دفاع کار می کند.

نتایج: نتایج پیشنهاد می دهد که ناآگاهی کارمندان ممکن است به طور منفی بر قصد آنها به اشتراک دانش تاثیر بگذارد. بنابراین این موضوع منجر به تصمیم گیری و ارتباط ضعیف در سازمان می شود. ناآگاهی کارمندان همچنین می تواند توانایی سازمان را در دفع تهدیدات خارجی محدود کند و تغییر و نوآوری ایجاد کند و خطرات آینده را مدیریت کند.

اصالت/ارزش: یک طرح طبقه بندی مبتنی بر انواع مختلف ناآگاهی کارکنان توسعه می یابد. این طرح توصیه های مناسب و سفارش شده را برای کارمندانی که با انواع مختلفی از اطلاعات غلط در سناریوهای سازمانی مواجه هستند، ارائه می کند. علاوه بر این، نیاز به انتقال و جابه جایی تاکید از مدیریت دانش به مدیریت ناآگاهی نیز، یکی از بخش های این مقاله است.

کلمات کلیدی: شرکت های چند ملیتی، اشتراک دانش،  صنعت دفاع و هوافضا، ناآگاهی کارکنان، متغیرهای تعدیل کننده

 

Individual variables with an impact on knowledge sharing: the critical role of
employees’ ignorance

Abstract

Purpose–The purpose of this paper is to identify individual variables with an impact on knowledge sharing and explore the under-discussed construct of employees’ ignorance. This can enhance the knowledge-sharing process and facilitate the development of greater intellectual capital

Design/methodology/approach–Eighty-four dependent variables affecting knowledge sharing are analyzed and classified into 11 categories. In addition, the direct effect of employees’ ignorance on knowledge sharing is introduced and empirically investigated in a case study of a multinational organization operating within the aerospace and defense industry

Findings–The findings suggest that employees’ ignorance may negatively affect their intention to share knowledge, thus leading to poor decision-making and communication in organizations.Employees’ ignorance could also limit the organizational ability to repel external threats, implement innovation and manage future risks.

Originality/value–A classification scheme based on different categories of employees’ ignorance is developed, providing tailor-made recommendations for practitioners facing different types of ill-informed organizational scenarios. Further, the need to shift the emphasis away from the management of knowledge to the management of ignorance is also an important contribution of this paper

Keywords:Multinational companies, Knowledge sharing, Aerospace and defense industry Employees’ ignorance, Moderating variables Paper type Research paper

کد:۱۰۳۸۴

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل :www.downloadmaghaleh.com

شرکت های چند ملیتی، اشتراک دانش،ناآگاهی کارکنان، متغیرهای تعدیل کننده

شرکت های چند ملیتی، اشتراک دانش،ناآگاهی کارکنان، متغیرهای تعدیل کننده

نظری بدهید

8 − هشت =