توضیحات محصول

دانلود مقاله سود قابل اطمینان از ذخیره سازی انرژی در عملیات سیستم قدرت یکپارچه شده باد

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۱۰۲ کلمه ۸ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۳ صفحه word فونت ۱۴ B Lotus

سود قابل اطمینان از ذخیره سازی انرژی در عملیات سیستم قدرت یکپارچه شده باد

چکیده:
تنوع نیروی باد یکی از نگرانی های اصلی سیستم قدرت با نیروی قابل توجه باد است. ذخیره سازی انرژی را می توان در رابطه با انرژی باد کار به منظور کاهش عدم قطعیت مرتبط با نیروی باد استفاده کرد.این مطالعه فرض میکند که تاسیسات ذخیره سازی شده از سوی اپراتور مزرعه بادی برای هدف آشکار به حداقل رساندن خطر تعهد نیروی باد عمل می شود.مدل قدرت باد وابسته به زمان در رابطه با مدل ذخیره انرژی باد برای عمل کننده هایی با زمان کوتاه که مشروط به باد اولیه و شرایط ذخیره سازی هستند توسعه یافته است.این مطالعه یک روش احتمالاتی برای ارزیابی قابلیت اطمینان ذخیره سازی انرژی با استفاده از دو شاخص احتمالی: خطر تعهد نیروی باد و خطر تعهد واحد؛ را نشان می دهد.

Reliability benefit of energy storage in wind
integrated power system operation

Abstract:Variability of wind power is one of the main concerns of power system operation with significant wind power. Energy storage can be employed in conjunction with wind power to reduce the uncertainty associated with wind power. This study assumes the storage facility being operated by the wind farm operator for the explicit purpose of minimizing the risk of wind power commitment. A time-dependent wind power model is developed in conjunction with the energy storage model for short operating lead times that are conditional on the initial wind and storage conditions. This study presents a probabilistic method to assess the reliability contribution of energy storage using two probabilistic indices:the wind power commitment risk and the unit commitment risk

کد:۱۰۴۰۳

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

سود قابل اطمینان ذخیره سازی انرژی قدرت یکپارچه شده باد

سود قابل اطمینان ذخیره سازی انرژی قدرت یکپارچه شده باد

نظری بدهید

هفده + پنج =