توضیحات محصول

دانلود مقاله طراحی خلبان خودکار موشکی غیرخطی با استفاده از روش بهینه سازی مجموع مربعات براساس تابع تراکم

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۷۰۶ کلمه ۶ صفحه word

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۳ صفحه word فونت ۱۴ B Lotus

طراحی خلبان خودکار موشکی غیرخطی با استفاده از روش بهینه سازی مجموع مربعات براساس تابع تراکم

چکیده

این مقاله فرایند یک خلبان خودکار را براساس روش مجموع مربعات طراحی می کند. این خلبان برای موشک Skid-To-Turn می باشد. به طور خاص، ما یک دوره کوتاه مدت غیرخطی در مدل گام دینامیک یک SRAAM (دامنه کوتاه موشک هوا به هوا) در نظر می گیریم. یک کنترلر حالت بازخورد غیرخطی با استفاده از روش بهینه سازی SOS طراحی می شود. در این روش از مزایای تبدیل مسئله طراحی کنترل به یک مسئله بهینه سازی محدب استفاده می شود. مدل دینامیک برای طرح خلبان خودکار به عنوان معادلات چند جمله ای نشان داده می شود. این کار از طریق تقریب ضرایب ایرودینامیک انجام می شود. سپس، توابع تراکم مناسب براساس قضیه لیوپونو دوگانه معرفی می شود و در مرحله بعد طراحی کنترل غیرخطی به عنوان یک برنامه محدب فرمول بندی می شود. عملکرد روش ارائه شد با شبیه سازی های عددی تایید می شود. این شبیه سازی شامل نمونه موردی همراه با عدم قطعیت در ضرایب ایرودینامیک می باشد.

 

Nonlinear Missile Autopilot Design Using a Density Function-Based Sum-of-Squares Optimization Approach

Abstract—This paper presents a procedure of a Sum-Of-Squares (SOS) based autopilot design for a Skid-To-Turn (STT) missile. In particular, we consider a nonlinear short period mode in the pitch dynamic model of a SRAAM (Short- Range Air-to-Air Missile). A nonlinear state-feedback controller is designed using SOS Optimization approach, taking advantage of its capability of transforming a control design problem into a convex optimization problem. The dynamic model for autopilot design is represented as polynomial equations through the approximation of aerodynamic coefficients. Then, appropriate density functions, based on the dual Lyapunov theorem, are introduced to formulate the nonlinear control design as a convex program. The performance of the proposed method is verified via numerical simulations, including the case with uncertainty in the aerodynamic coefficients

کد:۱۰۸۸۲

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله طراحی خلبان خودکار موشکی غیرخطی با استفاده از روش بهینه سازی مجموع مربعات براساس تابع تراکم

نظری بدهید

19 − 1 =