توضیحات محصول

دانلود مقاله بررسی و شناسایی چوب های نانولوله Sm(0H)3 و Sm2O3

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۹۱۰ کلمه ۱۰ صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۳ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

بررسی و شناسایی چوب های نانولوله Sm(0H)3 و Sm2O3
چکیده
فاز هگزاگونال چوب های نانولولهSm(0H)3 ابتدا با روش هیدروترمال سنتز شد، و فاز مکعبی چوب های نانولولهSm(0H)3 با بازپخت۴۵۰C  در بدست آمد. رشد چوب های نانولوله Sm2O3مشاهده شد که در جهت(۴-۴۰) بوده است. ویژگی های انها با میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسگوپ الکترونی عبوری، کریستالوگرافی اشعه x ، رامان،FT-IR ، جذبUV-VIS-NIR آزمایش کاهش دمای برنامه ریزی شده شناسایی شد.

Synthesis and characterization of Sm(OH)3 and Sm2O3 nanoroll sticks

Jun-Gill Kang • Bong-Ki Min • Youngku Sohn

Received: 13 July 2014/Accepted: 2 December 2014/Published online: 9 December 2014 © Springer Science+Business Media New York 2014

Abstract Hexagonal phase Sm(OH)3 nanoroll sticks were first synthesized by hydrothermal method, and cubic phase Sm2O3 nanoroll sticks were obtained by post-annealing treatment at 450 °C. The growth of Sm2O3 nanoroll sticks was found to be [40-4] direction. Their characteristics were examined by scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, X-ray diffraction crystallography, Raman, FT-IR, UV-Vis-NIR absorption, and temperature-programmed reduction experiment.

کد:۴-۱۰۸۳۹

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله بررسی و شناسایی چوب های نانولوله Sm(0H)3 و Sm2O3

نظری بدهید

چهار + پانزده =