توضیحات محصول

دانلود مقاله اثرات شرایط  بهبود ویژگیهای مکانیکی پلیمر اصلاح شده ساروجهای سیمانی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۰۰۰کلمه ۷ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۰ صفحه word فونت ۱۴ (ArialBody CS)

اثرات شرایط  بهبود ویژگیهای مکانیکی پلیمر اصلاح شده ساروجهای سیمانی

Çavdar, S. Sevin, Y. Kaya and Ş. Bingöl

خلاصه:

کاربردهای پلیمر برای کاربردهای ساختاری متفاوت در تمام دنیا عمومیت دارند. در این تحقیق، سه نوع متفاوت پلیمر به ساروجهای سیمانی اضافه شده اند و بعد این ساروجها تحت سه نوع شرایط اصلاح می شوند. بنابراین، کمک شده است ویژگیهای مکانیکی آنها برای ساروجها بررسی شده و مناسب ترین شرایط بهبود برای پلیمر اصلاح شده بتون به شکل قیاسی تعیین شود.پلیمرهای  SBR، PSBR، MAD به عنوان پلیمرها انتخاب شده اند. این پلیمرها به ساروجها در ۵ نسبت متفاوت(۰٫۰%, ۵%, ۱۰%, ۱۵%, ۲۰%) حجمی اضافه شده و ساروجها تحت سه شرط زیر اصلاح می شوند که دوبار در آب قرار گرفته FCC)، ۱۶ )ساعت در آب- ۸ ساعت خارج از آب(SCC) ، یک روز در آب- یک روز خارج از آب (TCC) باشند. ساروجهایی که با پلیمر MAD اصلاح شده اند بهترین عملکرد را برای نسبتهای اضافه پلیمر انتخابی نشان داده و همچنین FCC مناسب ترین شرط بهبود می باشد.

عبارات شاخص :SBR, PMC، کشش فشرده، کشش نرم، انحراف

 

 The Effects of Cure Conditions on Mechanical Properties of Polymer Modified Cement

Mortars

Cavdar, S. Sevin, Y. Kaya and §. Bingol

Abstmct-The uses of polymers for various structural applications are gaining popularity throughout the World. In this study, three different types of polymers are added to cement mortars, and then these mortars are cured under three different cure conditions. Thus, it is aimed to investigate their mechanical contributions to mortars and to determine the most suitable cure condition for polymer modified concrete, comparatively. SBR, PSBR, MAD polymers are chosen as polymers. These polymers are added into the mortars in five different ratios (0.0%, 5%, 10%, 15%, 20%) by volume and the mortars are cured under three different conditions that watering twice a day (FCC), 16 hours in the water – 8 hours out (SCC), one day in the water – one day out (TCC). The mortars modified with MAD polymer show the best performance for chosen polymer addition ratios and also FCC is the most suitable cure condition.

Index Terms—SBR, PMC, compressive strength, flexural strength, deflection.

کد:۳-۱۰۹۱۶

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله اثرات شرایط  بهبود ویژگیهای مکانیکی پلیمر اصلاح شده ساروجهای سیمانی

نظری بدهید

14 − شش =