توضیحات محصول

دانلود مقاله بررسی اثرات تغییر در کرسی کمیته بر کیفیت حسابرسی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۱۷۰ کلمه ۲۲ صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۱ صفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

بررسی اثرات تغییر در کرسی کمیته بر کیفیت حسابرسی

چکیده

این مطالعه با استفاده از داده های مدیرست رتبه بندی GMI از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ همراه با اطلاعات مربوط به مالی Compustat مربوطه برای تعیین اینکه آیا ارتباطی بین تغییر در کرسی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی وجود دارد، انجام شده است. با استفاده از مدل جونز برای تعهدات اختیاری و کمترین مربعات معمولی، نتایج ما نشان دهنده تغییر در کرسی کمیته حسابرسی است که با انحراف در تعهدات اختیاری ارتباط مثبت دارد. به طور خاص، تعهدات اختیاری اختیاری به طور قابل توجهی بالاتر است، زمانی که یک تغییر در کرسی کمیته حسابرسی وجود دارد، و همگام با تحقیقات قبلی، انحراف از مقادیر پیش بینی شده تعهدات اختیاری، شاخص کیفیت “حسابرسی” ضعیف است. یکی دیگر از یافته های این مقاله این است که وقتی تغییر در کرسی کمیته حسابرسی وجود دارد کرسی جدید احتمالا جوانتر از ۶۰ سال است و بنابراین تجربه و ارتباطات کمتری نسبت به کرسی خروجی خواهد داشت. یک پیامد مهم این نتایج این است که تغییر کرسی کمیته ممیزی می تواند تاثیر قابل توجهی در کیفیت حسابرسی و در نتیجه کیفیت گزارش های مالی شرکت داشته باشد.

کلمات کلیدی: کمیته حسابرسی، کیفیت حسابرسی، کرسی کمیته حسابرسی

 

An Examination of the Effects of Change in Committee Chair on Audit Quality

Abstract

This study uses GMI Ratings directorship data from 2008 to 2013 along with associated Compustat financial data to determine if there is a relationship between the change in audit committee chair and audit quality. Using the Jones model for discretionary accruals and ordinary least-squares, our results indicate a change in audit committee chair is positively associated with deviations in discretionary accruals. Specifically, absolute discretionary accruals are significantly higher when there is a change audit committee chair, and consistent with prior research, deviations from predicted values of discretionary accruals is an indicator of “poor” audit quality. An additional finding of this paper is that when there is a change in audit committee chair, the new chair is likely to be younger than 60 and therefore will have less experience and contacts than the outgoing chair. An important implication of these results is that audit committee chair change can have a significant impact on audit quality and therefore the quality of the company financial statements as well.

Keywords: Audit committee, Audit quality, Audit committee chair

کد:۱۱۱۳۴

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله بررسی اثرات تغییر در کرسی کمیته بر کیفیت حسابرسی

نظری بدهید

12 − 11 =