توضیحات محصول

دانلود مقاله بررسی تجربی ماشینکاری AISI 1040 فولاد با کربن متوسط تحت ماشینکاری کریوژنیک: مقایسه با ماشینکاری خشک

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۱۷۲ کلمه ۷ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۱ صفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

بررسی تجربی ماشینکاری AISI 1040 فولاد با کربن متوسط تحت ماشینکاری کریوژنیک: مقایسه با ماشینکاری خشک

چکیده این کار آزمایشی با تبدیل فولاد با کربن متوسط AISI 1040 که در آن اثر خنک کننده تبریدی (LN2) به عنوان یک مایع برش مورد استفاده قرار می گیرد، با روش ماشینکاری خشک با توجه به سایش ابزار مقایسه می شود، به عنوان مثال، حفره دهانه و پهلو، زبری سطح ، نیروهای برش (نیروهای تغذیه و برش) و درجه حرارت برش. آزمايش ها با استفاده از ابزار جاسازی تنگستن کاربيد بدون پوشش با سرعت تغذيه مختلف و سرعت برش ثابت انجام شد. در مقایسه با ماشینکاری خشک، در ماشینکاری LN2، به طور کلی سایز ابزار به ۵۵٫۴۵ و ۶۵٫۵۳٪ کاهش یافت، زبری سطح به میزان ۱۲۵٫۹۰٪ کاهش یافت و نیروها به ۶۱٫۹۴ و ۹۶٫۶۰٪ کاهش یافت. نتایج آزمایشی نشان داد که استفاده از خنک کننده تبریدی به طور کلی عملکرد ماشینکاری را در مقایسه با ماشینکاری خشک افزایش می دهد.

کلمات کلیدی: خنک کننده تبریدی، سایش ابزار، زبری سطح، نیروهای برش

Experimental Investigation of Machining AISI 1040 Medium Carbon Steel Under Cryogenic Machining: A Comparison with Dry Machining

Abstract This experimental work was carried out by turning of AISI 1040 medium carbon steel in which the effect of cryogenic cooling (LN2) used as a cutting fluid is compared to that of dry machining with respect to tool wear i.e. crater and flank wear, surface roughness, cutting forces (feed and cutting forces) and cutting temperature. Experiments were performed using uncoated tungsten carbide insert tool having various feed rate and constant cutting speed. Compared to dry machining, in LN2 machining, overall the tool wear were reduced to 55.45 and 65.53 %, surface roughness was reduced to 125.90 % and forces were reduced to 61.94 and 96.60 %. The experimental results proved that the application of cryo­genic coolant overall increases the machining performance as compared to dry machining.

Keywords    Cryogenic cooling ■ Tool wear ■ Surface roughness ■ Cutting forces

کد:۱۱۱۳۵

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله بررسی تجربی ماشینکاری AISI 1040 فولاد با کربن متوسط تحت ماشینکاری کریوژنیک: مقایسه با ماشینکاری خشک

نظری بدهید

1 × چهار =