توضیحات محصول

دانلود مقاله بهینه سازی شکل و زاویه حمله ژنراتور گردابی بالدار در یک کانال مستطیلی برای افزایش انتقال حرارت

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۱۵۷ کلمه ۱۲ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۹ صفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

بهینه سازی شکل و زاویه حمله ژنراتور گردابی بالدار در یک کانال مستطیلی برای افزایش انتقال حرارت

خلاصه

یک شبیه سازی عددی سه بعدی برای بررسی اثر شکل و زاویه حمله ژنراتور گرداب بر روی انتقال حرارت و ویژگی های جریان سیال در یک گودال گرمایی مستطیلی انجام شد.معادلات جرم، حرکتی و انرژی با استفاده از روش حجم محدود با در نظر گرفتن جریان مایع حالت پایدار، لایه ای و غیر متراکم حل شدند.تعداد و افت فشار متوسط ​​و محلی Nusselt در حضور ژنراتورهای گردابی با اشکال مختلف و زوایای حمله مورد بررسی قرار گرفت.برای رسیدن به حداکثر افزایش انتقال حرارت و حداقل افت فشار، مقادیر بهینه این پارامترها با استفاده از استراتژی بهینه پارتو محاسبه شد.برای این منظور تجزیه و تحلیل دینامیکی جزیان محاسباتی، الگوریتم ژنتیک چند هدفه و شبکه های عصبی مصنوعی با هم ترکیب شده و در فرایند بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت، مقادیر بهینه این پارامترها ارائه شد

Optimization of shape and angle of attack of winglet vortex generator in a rectangular channel for heat transfer enhancement

ABSTRACT

A three dimensional numerical simulation was performed to study the effect of the shape and the angle of attack of the winglet vortex generator on the heat transfer and fluid flow characteristics in a rect­angular heat sink. The mass, momentum and energy equations were solved using finite volume method by considering the steady state, laminar and incompressible fluid flow. The average and local Nusselt number and pressure drop were investigated in the presence of the vortex generators at different shapes and angles of attack. To achieve a maximum heat transfer enhancement and a minimum pressure drop, the optimal values of these parameters were calculated using the Pareto optimal strategy. For this purpose, computational fluid dynamics analyses, multi-objective genetic algorithm and artificial neural networks were combined together and used in the optimization process. Finally, the optimal values of these parameters were presented

Keywords:Heat transfer enhancement Vortex generator Multi-objective genetic algorithm Artificial neural network

کد:۱۱۰۱۹

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله بهینه سازی شکل و زاویه حمله ژنراتور گردابی بالدار در یک کانال مستطیلی برای افزایش انتقال حرارت

نظری بدهید

4 + 9 =