توضیحات محصول

دانلود مقاله استفاده از شبکه های پتری برای افزایش استفاده وب کاوی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۳۰۰ کلمه ۱۳ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۰ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

استفاده از شبکه های پتری برای افزایش استفاده وب کاوی

چکیده: تجزیه و تحلیل دقیق ساختار وب می تواند پردازش داده ها را تسهیل کند و دقت نتایج کاوش را در روش استفاده از وب کاوی افزایش دهد. بسیاری از محققان مشخص کرده اند که شناسایی صفحات و تکمیل مسیر اهمیت زیادی در نتیجه استفاده از وب کاوی دارند. در حال حاضر، هنوز یک روش موثر و منظم برای تجزیه و تحلیل و مقابله با دو مرحله وجود دارد. در تحقیق حاضر، ما برنامه شبکه های پتری (PN) را پیشنهاد می کنیم، که یک مدل استفاده شده برای تحلیل چارچوب صفحات وب در یک وب سایت می باشد. ما مکانی را در شبکه PN برای نمایش صفحات وب در وب سایتها قرار می دهیم و از انتقال برای نمایش هایپرلینک ها استفاده می کنیم. این تحقیق، نحوه بررسی شناسایی صفحات را پس از استفاده از مدل PN برای انجام تحلیل چارچوب و سپس بدست آوردن ماتریس واقعه بررسی می کند. به همین ترتیب، ما از ویزگی قابلیت دسترسی در مدل برای تکمیل مسیر استفاده می کنیم.
کلمات کلیدی: شبکه های پتری، استفاده از وب کاوی، پیش پردازش داده

Using Petri Nets to Enhance Web Usage Mining1

Abstract: Precise analysis of the web structure can facilitate data processing and enhance the accuracy of the mining results in the procedure of web usage mining. Many researchers have identified that pageview identification and path completion are of great importance in the result of web usage mining. Currently, there is still a lack of an effective and systematic method to analyze and deal with the two steps.

In the present study, we propose the application of Petri Nets (PN), a model used to analyze the framework of webpages in a website. We adopt Place in the PN model to represent webpage on the websites and use Transition to represent hyperlink. The study explores how to undergo the pageview identification after we use the PN model to conduct the analysis of the framework and then obtain incident matrix. Likewise, we use reachability property in the model to undergo path completion.

Keywords: Petri nets, Web usage mining, Data Preprocessing

کد:۱۱۱۴۹

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله استفاده از شبکه های پتری برای افزایش استفاده وب کاوی

نظری بدهید

2 + یازده =