توضیحات محصول

دانلود مقاله مدل مدیریت ترافیک در جاده های شهری طی اجرای رویداد ورزشی بزرگ

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۱۹۵ کلمه ۸ صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:۷ صفحه word فونت ۱۱( Arial Body CS)

مدل مدیریت ترافیک در جاده های شهری طی اجرای رویداد ورزشی بزرگ

چکیده

این مقاله ، با استفاده از یک بسته ی شبیه سازی ، به امور مربوط به مدیریت ترافیک جاده ایطی اجرایرویدادهای ورزشی بزرگ می پردازد . این پژوهش ، تمایل به مطالعه ی راه کارهاو مدل های مدیریت ترافیک شهری،طی اجرای رویدادهای ورزشی مهم را دارد . در انجام این کار ، با توجه به سابقه ی جریان ترافیک (NF) ،وسایل حمل و نقل عمومی ( NM) وسایل حمل و نقلی که به رویداد های ورزشی مهم ، سرویس رسانی می نمایند ، ۴راهکار برای ترافیک مربوط تقاطع خیابان ها ، خیابان  اصلی ۳ بانده  ،انتخاب شده است .توجه ویژه ای به حرکت جریان ترافیک از  در تقاطع خیابانکنترل شده  و شبکه ی جاده ای شده است . ما ، براساس تجزیه تحلیل مدل های ترافیکی پویا و نیز تاثیر سابقه ی جریان ترافیک و وسایل حمل و نقل عمومی بر خدمات رسانی سیستم حمل و نقل به رویدادهای ورزشی مهم ، معیار کارآمد و ویژگی های منحصر به فرد ترافیک در خیابان و شبکه ی جاده ای را با اختصاص دادن بیشتر خطوط به وسایل حمل و نقل عمومی ، توضیح می دهیم .

کلمات کلیدی : مدیریت ترافیک ، مدل ترافیک ، رویدادهای ورزشی مهم

Model of Road Traffic Management in the City during Major

Sporting Events

Abstract

The article deals with issues of road traffic management during major sports events using a simulation package. This research is intended to study the alternatives and models of traffic management during a major sports event in a city. In doing so four alternatives have been selected for an intersection of the streets, for a main three-lane street depending on the intensity of: background traffic flow (NF), public transport (NM) and transport which services the major sports event (NS). Special attention is paid to the movement of traffic flows of different types in a controlled intersection of the street and road network. Based on the analysis of dynamic models of traffic as well as the impact of background traffic flow and public transport on the transport which services a major sports event, we defined the efficiency criteria and specified characteristics of traffic in a street and road network          „»with the right most lane dedicated to public transport.

                                                                                                                    Keywords: Traffic management, traffic modeling, major sports event

کد:۱۱۱۵۴

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله مدل مدیریت ترافیک در جاده های شهری طی اجرای رویداد ورزشی بزرگ

نظری بدهید

دو × 2 =