توضیحات محصول

دانلود مقاله یک روش اندازه گیری جدید برای ضریب اصطکاک با استفاده از حلقه با آزمون فشردگی MARK برجستگی داخلی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۰۲۰ کلمه ۸ صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۳ صفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

یک روش اندازه گیری جدید برای ضریب اصطکاک با استفاده از حلقه با آزمون فشردگی MARK برجستگی داخلی

چکیده:

برای غلبه بر ضعف اثر برآمدگی ناشی از تغییر شکل غیریکنواخت در اندازه گیری ابعاد تست فشرده سازی معمولی حلقه (RCT)، یک روش اندازه گیری جدید برای ضریب اصطکاک به نام تست فشرده سازی حلقه با برآمدگی داخلی (RCT-IB) پیشنهاد شده است. رفتار فشرده سازی حلقه با برآمدگی داخلی بررسی شد و نتایج نشان داد که تغییر برآمدگی داخلی به اصطکاک حساس بود. نمای غیر مقعر برآمدگی داخلی اجازه می دهد تغییرات ابعادی به راحتی و دقیق اندازه گیری شود. منحنی کالیبراسیون RCT-IB ایجاد شد و در مقایسه با منحنی های RCT سطح مشابه حساسیت در بیشتر شرایط اصطکاک را نشان داد. روش RCT-IB برای اندازه گیری ضرایب اصطکاک تحت چهار شرایط مختلف روانکاری مورد استفاده قرار گرفت.

کلمات کلیدی: ضریب اصطکاک، آزمون فشردگی حلقه، آزمون فشردگی حلقه با منحنی های کالیبراسیون برامدگی داخلی

A new measuring method for friction factor by using ring with inner boss compression test

abstract

To overcome the disadvantage of the bulging effect due to non-uniform deformation in dimension measurement of the conventional ring compression test (RCT), a new measuring method for the friction factor called ring compression test with inner boss (RCT-IB) was proposed. The compression behavior of the ring with an inner boss was investigated and results showed that the change of inner boss was sensitive to friction. The non-concave profile of inner boss allows the dimensional changes to be easily and precisely measured. The calibration curves of RCT-IB were constructed and compared with those of RCT showing similar level of sensitivities at most friction conditions. The RCT-IB method was successfully used to measure the friction factors under four different lubricating conditions

Keywords: Friction factor Ring compression test Ring compression test with inner boss Calibration curves

کد:۱۱۱۶۳

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله یک روش اندازه گیری جدید برای ضریب اصطکاک با استفاده از حلقه با آزمون فشردگی MARK برجستگی داخلی

نظری بدهید

8 − یک =