توضیحات محصول

دانلود مقاله تست اعتبار برند متقابل و بازار متقابل یک مدل سهامی برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE)، برای برندهای مقصد

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۰۵۱۱ کلمه ۱۷ صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۹ صفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

تست اعتبار برند متقابل و بازار متقابل یک مدل سهامی برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE)، برای برندهای مقصد

چکیده

مطالعات مختلف بر رویسهام برند مبتنی بر مشتری / مصرف کننده (CBBE)، تصاویر مختلفی از اجزا و روابط متفاوت،را آشکار کرده اند.مطالعه حاضر یک مجموعه داده بزرگ، با تجزیه و تحلیل مسیر را بررسی کرد تا موارد زیر را تست کند:

  • اعتبار یک مدل کلیCBBE (آشنایی، تصویر، کیفیت، ارزش برند، ارزش مصرف کننده و وفاداری)
  • اعتبار یک مدل مشتری (رضایت) با استفاده از داده ها برایبرند مقصد واحد
  • اعتبار نام تجاری متقابل برای ۵ برند مقصد آمریکا و
  • اعتبار بازار متقابل در هر دو مدل، برای بخش های مختلف بر اساس ملیت، جنسیت، و دیدار گذشته.

نتایج نشان داد که آشنایی و تصویر دو مورد از برجسته ترین مولفه ها هستند که وفاداری را در هر دو مدل توضیح می دهند، گر چه، هم ارزش مصرف کننده و هم ارزش برند، تاثیری متوسط بر وفاداریداشتند.این مدل برایمقاصد مختلف، برای ملیت های مختلف، برای جنسیت های نسبتا مختلف،متغیر و برایویزیتورها و غیرویزیتورهاییکبرند مقصد، غیر متغیر بود.

Testing the cross-brand and cross-market validity of a consumer-based brand equity (CBBE) model for destination

ABSTRACT

Different studies on consumer/customer-based brand equity (CBBE), have revealed varying pictures of components and divergent relationships. The current study analyzed a large dataset with path analysis to test: 1) the validity of a general CBBE model (familiarity, image, quality, brand value, consumer value, and loyalty); 2) the validity of a customer model (þsatisfaction) using data for a single destination brand; 3) the cross-brand validity of the general model for five U.S. destination brands; and 4) the cross-market validity of both models for different segments based on nationality, gender, and past visitation. The results revealed that familiarity and image were the two most prominent components explaining loyalty in both models, although both consumer value and brand value also had some mediating effects on loyalty. The model was variant for different destinations, variant for different nationalities, partially variant for different genders, and invariant for visitors and non-visitors of one destination brand

Keywords: Consumer-based brand equity Customer-based brand equity Loyalty Quality Image Value Satisfaction Path analysis

کد:۱۱۱۸۲

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله تست اعتبار برند متقابل و بازار متقابل یک مدل سهامی برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE)، برای برندهای مقصد

نظری بدهید

نوزده + 15 =