دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله شکستگی کندیل فک پایین دختر ژاپنی و یافته های 10 سال پس از آن

تعداد کلمات فایل انگلیسی:2500 کلمه 4 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:6 صفحه word فونت 14( Arial Body CS)

شکستگی کندیل فک پایین دختر ژاپنی و یافته های 10 سال پس از آن
چکیده
شکستگی کندیل از جمله رایج ترین مشکلات فک پایین است که در کودکان با احتیاط و از روشی کاهشی و گشوده درمان می شود. درمان محافظه کارانه اغلب منجر به رضایت بیشتری در بلند مدت می شود. با این وجود معاینه های بعدی برای کاهش آثار شکایات احتمالی بعدی لازم است. دختری 11 ساله و ژاپنی با شکستگی کندیل در سمت چپ فک پایینش نزد ما آمد. تثبیت بین آرواره ای و نبشی های شوکاردت ابتدائا اجرا شدند، سپس بازکردن دهان تمرین شد. هیچگونه فشردگی عضلات فک و یا عملکرد نامناسبی رویت نشد. شکستگی کندیل پس از یکسال ترمیم شد. یافته های اضافی در معاینه های 10 سال بعد از بهبودی دختر در این تحقیق ارائه گشته اند که بیانگرد اثر درمان محافظه کارانه برای شکستگی کندیل فک پایین هستند.

کلمات کلیدی: کودک، درمان محافظه کارانه، پیگیری، شکستگی کندیل فک پایین

Mandibular condyle fracture in Japanese girl and 10-year follow-up findings

abstract

A condyle fracture is the most common type of those that occur in the mandible, and is generally treated by an open reduction procedure or conservatively when encountered in children. Conservative treatment often results in a satisfactory long-term outcome of jaw function. Nevertheless, follow-up examinations after treatment are important to minimize potential effects of late complications. An 11-year-old Japanese girl came to us with a fracture of the left-side mandibular condyle. Intermaxillary fixation and Schuchardt splints were initially performed, followed by mouth opening training. Neither trismus nor malocclusion were observed, and the fractured condyle was recovered at 1 year after injury. Additional findings obtained over the 10-year follow-up period are also presented, which indicate the efficacy of conservative treatment of a fracture of the mandibular condyle occurring in children

Keywords: Child
Conservative treatment
Follow-up
Mandibular condyle fracture

کد:1-11202

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله شکستگی کندیل فک پایین دختر ژاپنی و یافته های 10 سال پس از آن