دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله تفاوت ها در بارگذاری مفصل فکی گیجگاهی هنگام باز و بسته شدن فک

تعداد کلمات فایل انگلیسی:2700 کلمه 7 صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:11 صفحه word فونت 11 (Arial Body CS)

تفاوت ها در بارگذاری مفصل فکی گیجگاهی هنگام باز و بسته شدن فک

چکیده

به هنگام باز و بسته شدن فک، گزارش های زیادی از حرکت سیستم جویدن انسان شده است. مدارکی ثابت کرده است که طرز باز و بسته کردن فک در هر شخصی متفاوت از دیگری است. هرچند رویکرهای مختلف و به این حرکت منجر به نتایج و انتظارات مختلفی در باره ی بارگذاری مفصل فکی گیجگاهی در انسان شد. فرض می شد که بارگذاری در هر دو حالت باز کردن و بستن برابر است. این فرضیه با مطالعه ی یک مدل سه بعدی از سیستم جویدن انسان با باز و بسته کردن خالی آن مورد آزمون قرار گرفت. مدل مورد مطالعه نشان داد که مفصل در زمان باز شدن به شکل قابل توجهی بیشتر از بسته شدن واکنش نشان داد. دیده شد که کندیل فک در هنگام باز شدن با هنگام بسته شدن به اختلاف حداکثر 45mm می رسید. لذا فرضیه ی برابری فشار در هنگام و باز و بسته کردن فک رد شد. تحلیل حساسیت نشان داد که اختلافات گزارش شده تحت تاثیر کیفی سطوح فعالیت ماهیچه ای، ضخامت لایه های غضروفی درون مفصل فکی گیجگاهی ویا مورفولوژی ناخالص مدل نبودند. پیش بینی های ما نشان می دهد که فشار باز شدن بر روی مفصل فکی گیجگاهی بیشتز از فشار بسته شدن فک است.

کلمات کلیدی: مفصل فکی گیجگاهی، حرکت فک، بارگذاری TMJ(مفصل فکی گیجگاهی)، حرکت کندیلار

Differences in loading of the temporomandibular joint during opening and closing of the jaw

ABSTRACT
Kinematics of the human masticatory system during opening and closing of the jaw have been reported widely. Evidence has been provided that the opening and closing movement of the jaw differ from one another. However, different approaches of movement registration yield divergent expectations with regard to a difference in loading of the temporomandibular joint between these movements. Because of these diverging expectations, it was hypothesized that joint loading is equal during opening and closing. This hypothesis was tested by predicting loading of the temporomandibular joint during an unloaded opening and closing movement of the jaw by means of a three-dimensional biomechanical model of the human masticatory system. Model predictions showed that the joint reaction forces were markedly higher during opening than during closing. The predicted opening trace of the centre of the mandibular condyle was located cranially of the closing trace, with a maximum difference between the traces of 0.45 mm. The hypothesis, postulating similarity of joint loading during unloaded opening and closing of the jaw, therefore, was rejected. Sensitivity analysis showed that the reported differences were not affected in a qualitative sense by muscular activation levels, the thickness of the cartilaginous layers within the temporomandibular joint or the gross morphology of the model. Our predictions indicate that the TMJ is loaded more heavily during unloaded jaw opening than during unloaded jaw closing.

Keywords: Temporomandibular joint Jaw movement TMJ loading Condylar movement

کد:2-11202

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله تفاوت ها در بارگذاری مفصل فکی گیجگاهی هنگام باز و بسته شدن فک