توضیحات محصول

دانلود مقاله رابطه بین ۴ سبک فرزندپروری (قاطع، آسان­گیر، سخت­گیر و غافل)و خلاقیت در نوجوانان

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۲۰۰ ۶ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۹ صفحه word فونت ۱۴ (Arial Body CS)

رابطه بین ۴ سبک فرزندپروری (قاطع، آسان­گیر، سخت­گیر و غافل)و خلاقیت در نوجوانان

چکیده

هدف این مطالعه بررسی رابطه میان سبک فرزندپروری و خلاقیت در نوجوانان دختر شهر ایلام است. بدین منظور، از تعداد کل مدارس در منطقه ایلام که شامل ۴۰۰۰ نفر در ۲۶ دبیرستان دخترانه در مقاطع اول، دوم و سوم دبیرستان می­شود، با استفاده از نمونه­گیری خوشه­ای یک مدرسه، ۱۰۰ دانش­آموز ایلامی، به­عنوان نمونه­هایی جهت انجامآزمون­های عملی فرزندپروری شیفر[۱]وآزمون خلاقیت تورنس[۲] انتخاب شد. داده­های بدست آمده با استفاده از نرم­افزار آماری  جهت فراهم کردن جداول فراوانی، محاسبه درصد میانگین با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.نتایج نشان داد که چهار سبک فرزندپروری (قاطع، آسان­گیر، سخت­گیر و غافل) رابطه مثبت معناداری با خلاقیت دارد و شیوه فرزندپروری خانواده­ها، بالاترین سطح خلاقیت در فرزندانشان راتحت تاثیر قرار می­دهد.

The relationship between the four parenting styles (Authoritative, Permissive, Authoritarian, negligent) creativity in teens

Abstract

The aim of this study was to investigate the relationship between parenting styles and creativity among female adolescents, Ham city. Therefore, the total number of schools in Ham area that includes 26 high school female students in grade four thousand people, the first, second and third of high school, cluster sampling a school of 100 students of Ham were selected as examples of parenting practice tests Schiffer Torrance creativity test was performed. The obtained data were analyzed using spss statistical software, to provide frequency tables, calculate the percentage of the mean, using descriptive statistics will. The results showed that the four parenting styles (Authoritative, Permissive, Authoritarian, negligent) has a significant positive relationship with creativity and Families parenting practice with the highest level of creativity in their children was overwhelming

Keywords: parenting styles, creativity, girls

کد:۱-۹۱۱۲

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله "رابطه بین 4 سبک فرزندپروری (قاطع، آسان­گیر، سخت­گیر و غافل)و خلاقیت در نوجوانان"

نظری بدهید

11 − چهار =