توضیحات محصول

دانلود مقاله “بررسی رابطه سبک¬های فرزندپروری با خلاقیت و رشد اخلاقی پسران پیش¬دبستانی در شهر یزد”

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۰۰۰ کلمه ۴ صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:۹ صفحه word فونت ۱۴ (Arial Body CS)

“بررسی رابطه سبک¬های فرزندپروری با خلاقیت و رشد اخلاقی پسران پیش¬دبستانی در شهر یزد”
چکیده
مطالعه حاضر تلاش می¬کند تا رابطه بین سبک¬های فرزندپروری را با خلاقیت و رشد اخلاقی در کودکان پیش¬دبستانی پسر در شهر یزد در سال تحصیلی ۲۰۱۲-۲۰۱۳ بررسی کند. دراین مطالعه یک روش همبستگی توصیفی اتخاذ شده است. باتوجه به هدف، این مطالعه یک تحقیق کاربردی است. جمعیت این مطالعه از تمامی پسران پیش¬دبستانی در شهر یزد در سال تحصیلی ۲۰۱۲-۲۰۱۳ تشکیل شده است (N=4000). از میان جمعیت، تعداد ۱۲۰ دانش¬آموز به¬عنوان شرکت¬کننده انتخاب شد. داده¬ها با استفاده از سه مقیاس استاندارد شامل پرسش¬نامه سبک فرزندپروری بامریند (۱۹۷۲)، آزمون تفکر خلاق تورنس (۱۹۸۹) و پرسش¬نامه رشد اخلاقی کولبرگ (۱۹۵۸)جمع¬آوری شد. علاوه¬بر آمار توصیفی، آزمون کولموگروف- اسمیرنف نیز برای بررسی نرمال بودن داده¬ها استفاده شد. سپس، فرمول همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام برای آنالیز داده¬ها انجام شد. به¬منظور انجام تحلیل¬های آماری از SPSS 18 استفاده شد. نتایج، همبستگی مثبت معناداری را میان سبک فرزندپروری قاطع با رشد اخلاقی (r=0.48,p<0.01) و خلاقیت نشان داد. نتایج همچنین همبستگی مثبت معناداری را میان خلاقیت و رشد اخلاقی در پسران پیش¬دبستانی آشکار کرد(r=0.43,p<0.01). تنها،خلاقیت و سبک فرزندپروری قاطع می¬توانست رشد اخلاقی را پیش¬بینی کند به¬طوریکه آن¬ها می¬توانستند حدود ۳۹ درصد، تغییرات رشد اخلاقی را در کودکان پیش¬دبستانی توجیه کنند(F=26.24,R^2=0.39).اما، سبک فرزندپروری سخت¬گیر و آسان¬گیر نمی¬توانست رشد اخلاقی پیش¬دبستانی¬ها را پیش¬بینی کند. این مطالعه با پیشنهاداتی کاربردی به¬منظور رشد خلاقیت و پایبندی به اخلاق در پیش¬دبستانی¬ها پایان می¬یابد. همچنین پیشنهاداتی به محققان برای انجام تحقیقات آینده در این زمینه ارائه شده است.
کلمات کلیدی: سبک¬هایفرزندپروری، خلاقیت، رشد اخلاقی

Investigating the relationship of parenting styles with creativity and moral development in male preschoolers in Yazd city

ABSTRACT
The present study seeks to investigate the relationship of parenting styles with creativity and moral development in male preschoolers in Yazd city in the 2012-2013 academic year. The study adopted a descriptive-correlational method. In terms of purpose, the study is an applied research. The population of the study consisted of all male preschoolers in Yazd city in the 2012-2013 academic year (N=4000). From among the population, a number of 120 students were selected as the participants. The data was collected using three standardized scales including Baumrind’s Parenting Style questionnaire (1972), Torrance Tests of Creative Thinking (1989) and Kohlberg moral development questionnaire (1958). Beside descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov test was also used to examine the normality of the data. Subsequently, Pearson correlation formula and stepwise multiple regression analysis was run to analyze the data. SPSS 18 was used to do statistical analysis. The results showed a significant positive correlation of authoritative parenting style with moral development (r=0.48, P<0.01) and creativity. The results also revealed a significant positive correlation between creativity and moral development in the preschoolers (r=0.43, P<0.01). Only could authoritative parenting style and creativity predict moral development so that they could account for about 39 percent of moral development variance in preschoolers (F=26.24, R2=0.39). However, authoritarian and permissive parenting styles could not predict preschoolers’ moral development. The study ends with applicable recommendations in order to develop creativity and morality in preschoolers. Recommendations are also given to researchers for conducting further studies on the topic.
Keywords: parenting styles, creativity, moral development

کد:۲-۹۱۱۲

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله "بررسی رابطه سبک¬های فرزندپروری با خلاقیت و رشد اخلاقی پسران پیش¬دبستانی در شهر یزد"

نظری بدهید

16 − دوازده =