توضیحات محصول

دانلود مقاله روغن های ضروری(اسانس‌های گیاهی) موثر بر جمعیت برخی از باکتریهای شکمبه در آزمایشگاه با آنالیز ریز آرایه

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۴۶۰ کلمه ۱۳ صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۸ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

روغن های ضروری(اسانس‌های گیاهی) موثر بر جمعیت برخی از باکتریهای شکمبه در آزمایشگاه با آنالیز ریز آرایهرمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

در مطالعات پیشین تاثیر روغن پونه کوهی (ORO ) ، روغن سیر (GAO ) و روغن نعناع بیابانی (PEO) بر کاهش میزان تولید متان، کاهش فراوانی متانوژن و تغییر در فراوانی جمعیت چندین باکتری مهم برای هضم غذا در شرایط IN vitro نشان داده شده است. در این تحقیق، اثر این روغن‌ها ( GAO at 0.5g/l ) بر روی ترکیب ساختار و جمعیت باکتری‌های شکمبه با استفاده از رومنباکت اریی که اخیرا توسعه یافته بیشتر مورد بررسی قرار می‌گیرد. گونه‌های غنی (به عنوان شماری از واحد رده‌بندی عملیاتی OTUs)درشاخه فیرمیکوت‌ها، بویژه آنها که در رده کلوزتریدیا قرار میگیرند با ORO و GAO کاهش اما با PEO افزایش، درحالی که در شاخه باکتروئیدز با ORO و PEO افزایش میابد. گونه‌های غنی در سرده بوتیریوویبرو با تمام Eos پایینتر هستند. افزایش باکتروئیدز بویژه OTUs حاکی از افزایش پرووتلا OTUs است. بطور کلی ۶۷ OTUsمختلف تفاوت قابل ملاحظه ای (P≤۰٫۰۵) در نسبت فراوانی در قسمت رفتار EO نشان دادند. اغلب OTUs جاییکه دارای تنوع باشد تحت تاثیر Eos هستند، شامل آنهایی که با مربوط به sucromutans Syntrophococcus، ruminis Succiniclasticum و Lachnobacterium بوویس، و کسانی که به طبقه بندی پرووتلا، کلستریدیوم، Roseburia، Pseudobutyrivibrio، Lachnospiraceae، Ruminococcaceae، Prevotellaceae، Bacteroidales و Clostridiales. در کل ۶۰ OTUs که ارتباط قابل توجهی با (P≤۰٫۰۵) تجزیه خوراک ، آمونیاک غلیظ درصد مولی اسیدهای چرب فرار پیدا شده است. در مجموع، این مطالعه نشان داد تاثیر گسترده ای از EOS در جوامع باکتریایی شکمبه در یک نوع EO – به صورت وابسته به، به خصوص کسانی که در خانواده غالب اطلاعات Prevotellaceae، Lachnospiraceae و Ruminococcaceae .این از این مطالعه ممکن است در درک تأثیر EOS در خوراک کمک هضم و تخمیر توسط باکتری های شکمبه است. کلمات کلیدی: روغن‌های ضروری( اسانس گیاهی)، ترکیب‌های باکتریایی، ریز آرایه(microarray)، شکمبه، رمن بکت اری(RumenBactArray) .

Essential oils affect populations of some rumen bacteria in vitro as revealed by microarray (RumenBactArray) analysis

In a previous study origanum oil (ORO), garlic oil (GAO), and peppermint oil (PEO) were shown to effectively lower methane production, decrease abundance of methanogens, and change abundances of several bacterial populations important to feed digestion in vitro. In this study, the impact of these essential oils (EOs, at 0.50 g/L) on the rumen bacterial community composition and population was further examined using the recently developed RumenBactArray. Species richness (expressed as number of operational taxonomic units, OTUs) in the phylum Firmicutes, especially those in the class Clostridia, was decreased by ORO and GAO, but increased by PEO, while that in the phylum Bacteroidetes was increased by ORO and PEO. Species richness in the genus Butyrivibrio was lowered by all the EOs. Increases of Bacteroidetes OTUs mainly resulted from increases of Prevotella OTUs. Overall, 67 individual OTUs showed significant differences (P < 0.05) in relative abundance across the EO treatments. The predominant OTUs affected by EOs were diverse, including those related to Syntrophococcus sucromutans, Succiniclasticum ruminis, and Lachnobacterium bovis, and those classified to Prevotella, Clostridium, Roseburia, Pseudobutyrivibrio, Lachnospiraceae, Ruminococcaceae, Prevotellaceae, Bacteroidales, and Clostridiales. In total, 60 OTUs were found significantly (P < 0.05) correlated with feed degradability, ammonia concentration, and molar percentage of volatile fatty acids. Taken together, this study demonstrated extensive impact of EOs on rumen bacterial communities in an EO type-dependent manner, especially those in the predominant families Prevotellaceae, Lachnospiraceae, and Ruminococcaceae. The information from this study may aid in understanding the effect of EOs on feed digestion and fermentation by rumen bacteria.
Keywords: essential oil, bacterial composition, microarray, rumen, RumenBactArray

کد:۹۱۴۵

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله روغن های ضروری(اسانس‌های گیاهی) موثر بر جمعیت برخی از باکتریهای شکمبه در آزمایشگاه با آنالیز ریز آرایه

نظری بدهید

هفده − 2 =