توضیحات محصول

دانلود مقاله محاسبه جریان نوری

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۳۷۰۰ کلمه ۳۴ صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:۶۳ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

محاسبه جریان نوری

حرکت دو بعدی تصویر، انعکاس حرکت سه بعدی اشیا، نسبت به یک حسگر چشمی، در میدان تصویر آن می باشد. توالی های تصاویر دارای ترتیب زمانی، تخمین حرکت دو بعدی تصویر منعکس شده را مانند سرعتهای لحظه ای تصویر یا جابجایی های مجزای تصویر ممکن می سازد. این موارد اغلب زمینه جریان نوری یا میدان سرعت تصویر نامیده می شوند. چنین فراهم کرده اند که جریان نوری تقریب قابل اطمینان به حرکت دو بعدی تصویر است، که می تواند برای بازیابی حرکت سه بعدی سنسور بصری (بین فاکتور مقیاس) و ساختار سه بعدی سطح (شکل یا عمق نسبی) از طریق فرضیه های مرتبط ساختار میدان جریان نوری، محیط سه  بعدی و حرکت حسگر استفاده شود. جریان نوری همچنن می تواند برای انجام آشکارسازی حرکت، قطعه بندی اشیا، زمان-به –برخورد، و تمرکز محاسبات انبساط، کدبندی جبران حرکت، و اندازه گیری اختلافات فضایی استفاده گردد.. ما محاسبه جریان نوری را در این بررسی مورد بحث قرار دادیم: روش های شناخته شده برای تخمین جریان نوری به وسیله دقت فرضیه ها و فرض هایی که آنها استفاده کردند، طبقه بندی و آزموده شد. این بررسی، از بحث مسائل تحقیق حاضر منتج شد.

The Computation of Optical Flow

Abstract

Two-dimensional image motion is the projection of the three-dimensional motion of objects, relative to a visual sensor, onto its image plane. Sequences of time-ordered images allow the estimation of projected two-dimensional image motion as either instantaneous image velocities or discrete image displacements. These are usually called the optical flow field or the image velocity field. Provided that optical flow is a reliable approximation to two-dimensional image motion, it may then be used to recover the three-dimensional motion of the visual sensor (to within a scale factor) and the three-dimensional surface structure (shape or relative depth) through assumptions concerning the structure of the optical flow field, the three-dimensional environment and the motion of the sensor. Optical flow may also be used to perform motion detection, object segmentation, time-to-collision and focus of expansion calculations, motion compensated encoding and stereo disparity measurement. We investigate the computation of optical flow in this survey: widely known methods for estimating optical flow are classified and examined by scrutinizing the hypotheses and assumptions they use. The survey concludes with a discussion of current research issues.

کد:۹۱۵۶

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله محاسبه جریان نوری

نظری بدهید

5 × پنج =