دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله آنالیز پارامتری پیچ های ارتوپدی در رابطه با تراکم استخوان

تعداد کلمات فایل انگلیسی:7892 کلمه 8 صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:12 صفحه word فونت 14 B Nazanin

آنالیز پارامتری پیچ های ارتوپدی در رابطه با تراکم استخوان

چکیده: مطالعه جهانی ژئومتری و ویژگی های پیچ های ارتوپدی انجام شده بود، نه تنها با در نظر گرفتن تاثیر هر فاکتور مجزا ( pitch پیچ، تعداد شیارها، زاویه ماهیچه، و غیره)، بلکه برهم کنش های آنها با توجه به تراکم استخوان را نیز در نظر می گرفت.

الگوی فشار ناشی از ژئومتری های مختلف پیچ و تراکم استخوان ، با استفاده از روش اجزای محدود ، با در نظر گرفتن سطوح مختلف osseointegration بین پیچ و استخوان آنالیز شد. این مدل های عددی که از طریق تستهای خروجی تجربی معتبر بودند، جایی که نیروی خروجی N120 شکست موضعی از اخرین رشته ایجاد نمود (فشار بالای MPa 42/0). نتایج شبیه سازی عددی ، سپس با استفاده از یک آنالیزهای چندفاکتوری خلاصه گردید. این امر، ارتباط مهمی از تعامل بین تراکم استخوان و pitch پیچ نشان داد.نشان دهنده این است که pitch پیچ می تواند تا بیش از %25 برای تراکم های مختلف تغییر کند. (به ترتیب g/cm3 35/0 و g/cm3 47/0 ).

پارامترهای محاسبه شده توسط آنالیزهای چند فاکتوری اجازه داد تا نیروی خروجی برای سطوح مختلف ossepintegration، ژئومتری های مختلف پیچ و خواص مختلف مواد و برای تراکم های مختلف استخوانی تخمین زده شود. هدف نهایی تعیین بهترین انتخاب کاشت برای هر بیمار مجزا می باشد.

Parametric Analysis of Orthopedic Screws in Relation to Bone Density

Abstract: A global study of geometry and material properties of orthopedic screws was performed, considering not only the effect of each single factor (screw pitch, number of threads, fillet angle, etc.) but also their interactions with respect to bone density.

The stress patterns resulting from different screw geometries and bone densities were analyzed using finite element techniques, taking into account different levels of osseointegration between the screw and the bone. These numerical models where validated through experimental pull-out tests, where a pull out force of 120 N produced localized failure of the last thread (stresses above 0.42 MPa). The results of the numerical simulations were then summarised using a multi-factorial parametric analysis. This demonstrated the great relevance of the interaction between bone density and screw pitch, showing that the optimal screw pitch can vary by more than 25% for different densities (0.35 g/cm3 and 0.47 g/cm3, respectively).

The parameters calculated by means of the multi-factorial analysis allow the pull out force to be estimated for different osseointegration levels, different screw geometries and material properties, and for different bone densities. The final objective is to determine the best choice of implant for each individual patient.

کد:9163

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله آنالیز پارامتری پیچ های ارتوپدی در رابطه با تراکم استخوان