توضیحات محصول

دانلود مقاله رشد ترک در آمیزه های تیتانیومی در قبال باند های برشی آدیاباتیک

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۴۷۵ کلمه ۵ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۸ صفحه word فونت ۱۱ Arial

رشد ترک در آمیزه های تیتانیومی در قبال باند های برشی آدیاباتیک

این تحقیق بر روی شناسایی منشا و مکانیزم رشد ترک به عنوان نتیجه ای از القاء حرارت خمشی به آمیزه ی Ti  متمرکز بوده است. صفحات آمیزه ی Ti–۶Al–۴V با ضخامت ۵/۱۲ میلی متر ثبت شده برای القاء حرارت خمشی در زیر دمای بتا ترانسوس( کمترین دمایی است  که ۱۰۰% فاز بتا میتواند وجود داشته باشد) . آنالیز میکروسکوپ الکترونی و نوری تشکیل ترک را در نواحی کشش نشان داده.شواهد میکروساختار معین کرده که ترکها از میان  باند های آدیاباتیک برشی به وسیله ی مکانیزم  Dimple-Void رشد یافته اند .اگرجه تشکیل حفرات قبل از نیز قبل از برش باندی اتفاق افتاده . در هر دو مکانیزم های آدیاباتیک برش باندها تشکیل شده در قبال بلورینگی مجدد فعال در جایی که  سطح تماس آلفا – بتا به عنوان تمرکز ترویج کننده تشکیل حفرات و فرورفتگی ها عمل کرده.

Crack propagation of Ti alloy via adiabatic shear bands

ABSTRACT

This study was focused on the characterization of the origin and mechanism of crack propagation as a result of hot induction bending of Ti alloy. Plates of Ti-6Al-4V alloy with 12.5 mm of thickness were submitted to hot induction bending below the beta transus temperature. Optical and scanning electron microscopy analysis showed crack formation in the tensile zone. Microstructural evidence showed that cracks propagate through the adiabatic shear bands by Dimple-Void mechanism. However, voids for­mation before shear banding also occurred. In both mechanisms adiabatic shear bands are formed via dynamic recrystallization where the alpha-beta interphase works as stress concentrator promoting the formation of dimples and voids

Keywords: Adiabatic shear band Void Dimple Crack Hot induction bending Electron microscopy

کد:۲-۹۲۰۰

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله رشد ترک در آمیزه های تیتانیومی در قبال باند های برشی آدیاباتیک

نظری بدهید

هشت − 2 =