توضیحات محصول

دانلود مقاله یک مدل تصمیم گیری مشارکتی سه بعدی جریان مبنا برای شبکه های زنجیره تأمین

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۲۰۰ کلمه ۱۱ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۱ صفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

یک مدل تصمیم گیری مشارکتی سه بعدی جریان مبنا برای شبکه های زنجیره تأمین

چکیده: همکاری بین سازمانی شبکه های زنجیره تأمین یک مدل کسب و کار مدرن مهم می باشد. این مدل شامل همکاری سازمان های مختلف و تصمیم گیری غیرمتمرکز برای بهبود عملکرد کل یک شبکه زنجیره تأمین است. تحقیقات فعلی بر روی تصمیم گیری فاقد یک سیستم تصمیم واضح و مؤثر است که منجر به یک سری مشکلات میگردد مانند تعیین وضعیت تصمیم غیر شفاف، فرآیند های تصمیم مبهم و قابلیت اجرای ضعیف راه حل های تصمیم. برای حل این مشکلات، این مقاله اصول همکاری بین سازمانی را مطالعه نموده و یک چشم انداز جدید برای تصمیم گیری مشارکتی مبتنی بر جریان های مواد، اطلاعات و زمان ارائه می نماید. یک مدل تصمیم گیری مشارکتی سه بعدی جریان مبنا برای شبکه های زنجیره تأمین به طور خلاقانه در این مقاله توسعه داده شده است. مدل یک ابزار متدولوژی کارآمد برای مدیریت همکاری به روش های زیر است: (i) آن هم حوزه و هم فضای تصمیم گیری مشارکتی را روشن می کند; (ii) آن روابط بالا دستی فضاهای تصمیم در حوزه های تصمیم مختلف را تعیین نموده و توصیفات رسمی آن هارا به طور سیستماتیک شرح می دهد; (iii) آن مسائل مرتبط با اجتماع و تلفیق همکاری بین سازمانی در حوزه های تصمیم متعدد را حل می نماید و (iv) آن به تمام اعضا در تمام سازمان ها اجازه می دهد تا در تصمیم گیری یک شبکه زنجیره تأمین درگیر شوند. یک مورد مطالعه شده است تا کارآمدی مدل تصمیم گیری مشارکتی را در مقایسه با تحقیقات تصمیم گیری مشارکتی قبلی تشریح و تأیید می کند، این مقاله یک راه حل کارآمد تر برای تصمیم گیری مشارکتی فراهم می کند. مدل شرح داده شده دارای موقعیت تصمیم گیری شفاف تر و یک قابلیت اجرای واقعی قوی تر است و یک مرجع متدولوژی مؤثر برای کارکرد تصمیم گیریشبکه زنجیره تأمین مشارکتی بین سازمانی فراهم می کند.

A flow-based three-dimensional collaborative decision-making model for supply-chain networks

ab s t r a c t

The inter-organizational collaboration of supply-chain networks is an important modern business model.
This model involves the collaboration of different organizations and decentralized decision making to im­
prove the overall performance of a supply-chain network. The current research on collaborative decision
making lacks a clear and effective decision system, which leads to a series of problems, such as unclear
decision positioning, vague decision processes and poor operability of decision solutions. To solve these
problems, this paper studies the principles of inter-organizational collaboration and proposes a novel per­
spective for collaborative decision making based on material, information and time flows. A flow-based
three-dimensional collaborative decision-making model for supply-chain networks is creatively advanced
in this paper. The model is an efficient methodological tool for collaboration management in the fol­
lowing ways: (i) it clarifies both the domain and the space of collaborative decision making; (ii) it sets
up mapping relationships of decision spaces in different decision domains and elaborates their formal
descriptions systematically; (iii) it solves the issues related to the association and integration of inter-
organizational collaboration in several decision domains; and (iv) it allows all members in all organiza­
tions to be involved in the decision making of a supply-chain network. A case is studied to elaborate and
verify the efficiency of the collaborative decision-making model. Compared with previous collaborative
decision-making research, this paper provides a more efficient solution for collaborative decision making.
The outlined model has clearer decision-making positioning and a stronger actual operability, and it pro­
vides an effective methodological reference for operating the inter-organizational collaborative decision
making of a supply-chain network

Keywords: Flows Collaborative decision making Supply-chain network Decision domain Decision space

کد:۹۶۱۰

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله یک مدل تصمیم گیری مشارکتی سه بعدی جریان مبنا برای شبکه های زنجیره تأمین

نظری بدهید

هفده − 4 =