توضیحات محصول

دانلود مقاله تحقیق خلق ریسک جدید:از چشم انداز پایه گذاری شده برای افق های تازه

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۹۵۱۴ کلمه ۲۶ صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۴ صفحه word فونت ۱۲ Nazanin

تحقیق خلق ریسک جدید:از چشم انداز پایه گذاری شده برای افق های تازه

کوین لیدل و کیم کلیور

فلسفه و طرح مجموعه

هدف اصلی این کتابچه روی تحقیق خلق ریسک جدید (NVC) برای مشارکت برای اشتراک بزرگتر دانشمان از طریق ارائه یک دامنه متفاوت از تحقیق روی جنبه های گوناگون عنوان است.این یک تناقض نما نیست،واحد بزرگتر تنها می تواند بوسیله غربال کردن یک دامنه گسترده از چشم اندازها و علایق در طول زمینه و پژوهش برای زمینه مشترک صورت بپذیرد.بخش ها در این مجموعه اصولا کارهای مواجه انتقادی هستند.در انتخاب نسبت ها برای این جلد،ما مقالات مناسب واحدهای سنتی  هر یک از مطالعات جهت دار تجربی و مفهومی را مطالعه می کنیم.در عوض،هنگامی که ما تقاضایمان را برای این مقاله منتشر کردیم،بیان کردیم که مأموریت کتاب تفسیر انتقادی بود.ما کاری را که روی جنبه های مهم پژوهش خلق ریسک جدید متمرکز بود و بصورت انتقادی بهبودهایی را برای ناحیه مورد توجه بحث می کند،کشف می کند،نقد می کند و پیشنهاد می دهد را جستجو کردیم.

۱    New venture creation research: from established perspectives to new horizons Kevin Hindle and Kim Klyver

THE PHILOSOPHY AND DESIGN OF THE COLLECTION

It is the principal aim of this handbook on new venture creation (NVC) research to contribute to the greater unification of our knowledge through presentation of a diverse range of scholarship on various aspects of the topic. This is not a paradox. Greater unity can only be achieved by can­vassing a broad range of perspectives and interests within the field and searching for the common ground. The chapters in this collection are, principally, forward-looking works of critique. In soliciting contributions for this volume we did not seek papers that fitted the traditional moulds of either empirically or conceptually oriented studies. Instead, when we issued our call for papers, we stressed that the mission of the book was that of critical commentary. We sought work that would focus on important aspects of new venture creation research and critically discuss, explore, criticize and suggest improvements to the field in that focal areal’

کد:۹۶۸۵

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله تحقیق خلق ریسک جدید:از چشم انداز پایه گذاری شده برای افق های تازه

نظری بدهید

دوازده − هشت =