توضیحات محصول

دانلود مقاله  بازانگاری جامعه موفق

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۹۹۱۲ ۳۱ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۲ صفحه word فونت ۱۱ (Calibri (Body

 بازانگاری جامعه موفق

مقدمه

در کار قبلی (Gartner 1985, 1988, 1989) من در مورد ارزش تمرکز بر روی صفات و ویژگی های کارآفرینان تحقیق نمودم در درجه اول به دلیل اکتشاف تجربی اولیه ام از کارآفرینی که نشان می دهد که کارآفرینان خودشان، از یکدیگر بسیار متفاوت هستند (Gartner et al. 1989). یک نوع کارآفرین وجود ندارد و یک مجموعه خاص از ویژگی ها وجود ندارد که کارآفرینان را از افراد دیگر متمایز کند.

همانطور که در مقالات قبلی (Gartner 1990, 1993, 2001;Gartner et al. 2006) نشان داده ام، پدیده کارآفرینی طیف وسیعی از موضوعات، معانی و تعاریف را می پوشاند لذا موقعی که من از واژه “کارآفرین” استفاده می کنم در مورد افراد دخیل در فرآیند شروع سازمان ها صحبت می کنم. در این دیدگاه، آنگاه افراد کارآفرین هستند یا در راه کارآفرینی عمل می نمایند موقعی که در شروع سازمان ها درگیر می شوند. همانند دیدگاه Schumpeter در مورد این افراد موقعی که افراد در فعالیت های کارآفرینی درگیر می شوند آنها کارآفرین هستند و موقعی که آنها در فعالیت های کارآفرینی درگیر نیستند کارآفرین نیستند.

Re-imagining The Achieving Society

William B. Gartner

 

INTRODUCTION

In earlier work (Gartner 1985, 1988, 1989) I questioned the value of focus­ing on the traits or characteristics of entrepreneurs, primarily because of my initial empirical exploration of entrepreneurship that suggests that entrepreneurs, themselves, are very different from each other (Gartner et al. 1989). There is no one ‘type’ of entrepreneur, and there is no one particular set of characteristics that differentiate entrepreneurs from other types of individuals.

As I have suggested in previous articles (Gartner 1990, 1993, 2001; Gartner et al. 2006), the phenomenon of entrepreneurship covers a broad range of topics, meanings and definitions, so when I use the word ‘entrepreneur’ I am talking about individuals involved in the process of starting organizations. In this view, then, individuals are ‘entrepreneurs’ or are acting in an ‘entrepreneurial’ way when they are engaged in start­ing organizations. As in Schumpeter’s view of these individuals, when people are engaged in entrepreneurial activities they are entrepreneurs, and when they are not engaged in entrepreneurial activities they are not entrepreneurs.

کد:۳-۹۶۸۵

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله  بازانگاری جامعه موفق

نظری بدهید

سیزده + 15 =