توضیحات محصول

 دانلود مقاله موضوعاتی که روی  توسعه یک استاندارد حسابداری بین المللی بر مبنای ابزارهای مالی تأثیر گذارند

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۹۱۰۰ کلمه ۱۱ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۳ صفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

موضوعاتی که روی  توسعه یک استاندارد حسابداری بین المللی بر مبنای ابزارهای مالی تأثیر گذارند

چکیده: 

در حالیکه ضرورت جهانی استانداردهای حسابداری،  سازنده پیشرفت پایدار است،موضوعات معین به عنوان چالش ها پیش رو است.یک ناحیه بزرگ که استاندارد حسابداری بین المللی پذیرش جهانی را بدست آورده است ،ناحیه ابزارهای مالی است.رد اتحادیه اروپا در پذیرش تمام استاندارد بین المللی حسابداری۳۹ (IAS)،ابزارهای مالی:تشخیص و مدیریت بر این حقیقت تأکید دارند.برد استانداردهای حسابداری بین المللی در تلاشها برای رفتار با این موقعیت به خطاب قرار دادن ابزارهای مالی ادامه می دهد.بنابراین، مهم است تا موضوعات تأثیرگذار بر توسعه یک استاندارد حسابداری ابزارهای مالی بین المللی را بهتر درک کنیم.هدف این مطالعه یافتن این است که چه موضوعاتی  برای پاسخ گو ها در نامه های تفسیر و عقیده شان با توجه به مقاله بحث ابزارهای مالی (FIDP) مهم هستند و اینکه آیا گروه های ذینفع در جایگاه ها و دلایل فرضی برای حمایت دیدشان با هم تفاوت دارند.

ّFIDP یک گام بزرگ را به سوی اثبات IAS 39 برداشته است و حسابداری مقدار منصفانه را برای تمام ابزارهای مالی پیشنهاد داده است.بالای ۱۵۰۰ صفحه از نامه های عقیده و تفسیر بوسیله ۱۶۸ پاسخ گو بودند که نماینده بالای ۲۰ کشور و چندین سهامدار و ذینفع گوناگون بودند.درحالیکه اکثر پاسخ گوها با FIDP مخالف بودند،تمایزات در تأیید و موضوعات خاص مورد استفاده برای تأیید آن جایگاه ها بوسیله گروه علاقه سهامدار (حرفه حسابداری،وضع کنندگان قوانین،تنظیم کنندگان استاندارد،تحلیل گرهای مالی و فراهم کننده ها و حاضران) و بوسیله ملیت سهامدار یافت شدند.

Issues affecting the development of an international accounting standard on financial instruments

ABSTRACT

While the global convergence of accounting standards is making steady progress, certain issues stand out as challenges. A major area where an international accounting standard has not gained universal acceptance is that of financial instruments. The European Union’s refusal to adopt all of International Accounting Standard (IAS) 39, Financial Instruments: Recognition and Measurement, highlights that fact. The International Accounting Standards Board continues to address financial instruments in efforts to remedy this situation. Thus, it is important to better understand issues affecting the development of an international financial instruments accounting standard. The purpose of this study is to find out what issues are important to respondents in their comment letters regarding the Financial Instruments Discussion Paper (FIDP), and whether stakeholder groups differ in positions and the reasons given to support their views. The FIDP represented a major step toward approval of IAS 39 and proposed fair value accounting for all financial instruments. Over 1500 pages of comment letters were generated by the 168 respondents, who represented over 20 countries and several different stakeholder groups. While most respondents disagreed with the FIDP, differences in support and the specific issues used to support those positions were found by stakeholder interest group (accounting profession, regulators, standard-setters, financial analysts, and preparers) and by stakeholder nationality

کد:۹۶۳۸

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 دانلود مقاله موضوعاتی که روی  توسعه یک استاندارد حسابداری بین المللی بر مبنای ابزارهای مالی تأثیر گذارند

نظری بدهید

5 × 3 =