توضیحات محصول

دانلود مقاله بررسی نظری اصطکاک در رابط قالب/شاهد در اکستروزن هیدرواستاتیک آلومینیوم خالص تجاری

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۸۱۱ ۹ صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:۸ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

بررسی نظری اصطکاک در رابط قالب/شاهد در اکستروزن هیدرواستاتیک آلومینیوم خالص تجاری

پانکاج تومکار

چکیده

بررسی اصطکاک در رابط شمش زنده در فرایند اکستروژن هیدرواستاتیک، مسئله­ای حیاتی است زمانی که ان توسط شرایط عملیاتی مختلف تحت تاثیر قرار می­گیرد. در حضور محفظه روان­کننده تحت فشار یا فشار اکستروزن هیدرواستاتیک، یک فیلم روان­کننده در تماس سطحی در فرایند اکستروژن هیدوراستاتیک تشکیل می­شود. بنابراین، هدف این مقاله این است که بررسی نظری اصطکاک را در رابط قالب/شمش در فرایند اکستروژن هیدرواستاتیک آلومینویم خالص تجاری تحت پارامترهای عملیاتی با استفاده از یک مدل ویسکوزیته روئلند انجام دهد. عوامل اصطکاکی ترسکا در تماس سطحی قالب/ شمش در افزایش زاویه نیمه زنده افزایش می­یابد و در افزایش فشار شرایط اکستروژن باتوجه به روانکاری مطلوب تر کاهش می یابد.

کلمات کلیدی:

فشار اکستروژن، گرمایش ویسکوز، زاویه شبه زنده، ضریب اصطکاک ترسکا، معادله رینولدز

Theoretical investigation of friction at die/billet interface in hydrostatic extrusion of commercially pure aluminum

Abstract

The investigation of friction at the die billet interface in hydrostatic extrusion process is vital issue as it is affected by various operating conditions. In presence of pressurized lubricant chamber or hydrostatic extrusion pressure a lubricant film is formed at the interfaeial contact in hydrostatic extrusion process. Existence of lubricating film at the interfaeial contact drastically reduces friction and its optimization is needful as thick lubricating film produces unconstrained deformation on the billet surface and thin lubricating film enhances friction on the interfaeial contact. Therefore, the purpose of this paper is to carry out theoretical investigation of friction at die/billet interface in hydrostatic extrusion process of commercially pure aluminum under various operating parameters using a Roelands’ viscosity model. The Tresca’s friction factors at the interfaeial contact of die/billet increases on increase of semi-die angle of die and decreases on increase of extrusion pressure due to more favourable lubrication conditions.

Keywords: Extrusion pressure, viscous heating, semi-die angle, Tresca friction factor, reynolds equation

کد:۹۷۸۷

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله بررسی نظری اصطکاک در رابط قالب/شاهد در اکستروزن هیدرواستاتیک آلومینیوم خالص تجاری

نظری بدهید

4 × 4 =