توضیحات محصول

دانلود مقاله اثربخشی برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر انتقادی و مؤلفه­ های آن در دانش ­آموزان دختر

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۰۰۰کلمه ۱۱ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۵ صفحه word فونت۱۴ B Nazanin

اثربخشی برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر انتقادی و مؤلفه­ های آن در دانش­ آموزان دختر
چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر انتقادی و مولفه­های آن در      دانش­آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی بود. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش­آزمون – پس­آزمون با گروه گواه و مرحله پی­گیری بود. جامعه­آماری را دانش­آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی ناحیه ۲ اراک تشکیل داده است. نمونه پژوهش شامل ۵۰ دانش­آموز که به صورت در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه تفکر­انتقادی شعبانی (۱۳۷۸) استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که اجرای برنامه آموزش فلسفه برای کودکان باعث تقویت تفکر­انتقادی و مهارت­های تشخیص، قیاس­کردن و قضاوت در دانش­آموزان می­شود (۰۵/۰>p). ضمناً اثربخشی برنامه آموزش فلسفه برای کودکان در آزمون پی­گیری ماندگار ­بود.

کلید واژه ها : آموزش فلسفه برای کودکان، تفکر انتقادی، تشخیص، قیاس کردن، قضاوت کردن

The Effectiveness of Philosophy Education Program for children on Critical Thinking and its Components in Girl Students

Abbas? , Z. Piranf, M.Rsarmadf, D. Taghavi4

Abstract

The purpose of the present research is to review the effectiveness of philosophy education program for children on critical thinking and its components in elementary fourth-grader girl students. This was a semi-experimental study with designing pretest and posttest and the control group with following-up phase. This statistical population consists of elementary fourth-grader girl students in Arak, district 2. The sample of this research consists of 50 students that were selected by convenience sampling method and divided to two control and test groups. Shabani (1999) critical thinking questionnaire was used for data collection. The results of covariance analysis showed that execution of the philosophy education program for children improves critical thinking, recognition ability, analogizing, and judgement in children (P<0.05). Furthermore, the effectiveness of philosophy education program for children was durable in fallowing-up test.

Keywords: philosophy education to children, critical thinking, recognition, analogizing, and judgement

کد:kh 117

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فال:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله اثربخشی برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر انتقادی و مؤلفه­ های آن در دانش ­آموزان دختر

نظری بدهید

4 + شانزده =