دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله الکتروهیدرودینامیک و دی‌الکتروفورز در میکروسیستم‌ها: قوانین مقیاس‌بندی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:7500 کلمه 15 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:69 صفحه word فونت 14 B Nazanin

الکتروهیدرودینامیک و دی‌الکتروفورز در میکروسیستم‌ها: قوانین مقیاس‌بندی

چکیده

در این مقاله حرکت و رفتار ذرات معلق در محلول‌های آبی تحت میدان‌های الکتریکی جریان متناوب غیریکنواخت مورد بررسی قرار می‌گیرد. میدان‌های الکتریکی جریان متناوب باعث حرکت ذرات قابل قطبی شدن می‌شوند و این پدیده به نام دی‌الکتروفورز نامیده می‌شود. میدان‌های الکتریکی قوی که اغلب در سیستم‌های جداسازی مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توانند باعث افزایش حرکت سیال شوند که به نوبه خود منجر به ایجاد یک پسای لزجی بر روی ذره می‌شود. میدان الکتریکی باعث ایجاد حرارت می‌شود که منجر به ایجاد نیروهای حجمی در مایع می‌گردد. گرادیان رسانای و گذردهی باعث افزایش نیروهای الکتروترمال و گرادیان‌های چگالی جرم باعث افزایش نیروی شناوری[1] می‌شود. علاوه بر این، میدان‌های الکتریکی غیریکنواخت جریان متناوب نیروهایی را بر روی بارهای القاء شده در لایه‌ی دوجداره‌ی پراکنده[2] بر روی الکترودها تولید می‌کند. این امر منجر به یک حرکت یکنواخت سیال به نام الکترو-اسموز جریان متناوب می‌شود. اثرات حرکت براونی نیز در این نوشتار مورد بحث قرار می‌گیرند. حدود مقدار نیروهای مختلف وارد شده بر یک ذره در یک سیستم میکرو الکترود مدل تخمین زده می‌شوند. نتایج در ارتباط با آزمایش‌ها مورد بحث قرار می‌گیرند و تأثیر نسبی هر یک از انواع نیروها تشریح می‌شود.

 

Electrohydrodynamics and dielectrophoresis in microsystems: scaling laws

Abstract

The movement and behaviour of particles suspended in aqueous solutions subjected to non-uniform ac electric fields is examined. The ac electric fields induce movement of polarizable particles, a phenomenon known as dielectrophoresis. The high strength electric fields that are often used in separation systems can give rise to fluid motion, which in turn results in a viscous drag on the particle. The electric field generates heat, leading to volume forces in the liquid. Gradients in conductivity and permittivity give rise to electrothermal forces and gradients in mass density to buoyancy. In addition, non-uniform ac electric fields produce forces on the induced charges in the diffuse double layer on the electrodes. This causes a steady fluid motion termed ac electro-osmosis. The effects of Brownian motion are also discussed in this context. The orders of magnitude of the various forces experienced by a particle in a model microelectrode system are estimated. The results are discussed in relation to experiments and the relative influence of each type of force is described

کد:ch5

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله الکتروهیدرودینامیک و دی‌الکتروفورز در میکروسیستم‌ها: قوانین مقیاس‌بندی