دانلود مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله یک روش جدید برای گوگرد زدایی عمیق بنزین، سوخت دیزل و سوخت جت با استفاده از جذب انتخابی برای سوخت‌های فوق-تمیز و برای کاربردهای سلول سوختی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:5000 کلمه 10 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:29 صفحه word فونت 14 B Nazanin

یک روش جدید برای گوگرد زدایی عمیق بنزین، سوخت دیزل و سوخت جت با استفاده از جذب انتخابی برای سوخت‌های فوق-تمیز و برای کاربردهای سلول سوختی

چکیده

ما به منظور کاهش محتوای گوگرد در سوخت‌های هیدروکربنی مایع (بنزین، سوخت دیزل و سوخت جت) برای تولید سوخت‌های فوق-تمیز برای وسایل ترابری و برای کاربردهای سلول سوختی، یک فرآیند جدید گوگردزدایی را با استفاده از جذب انتخابی برای از بین بردن گوگرد (SARS) مورد بررسی قرار دادیم. یک ماده جاذب برای گوگردزدایی سوخت دیزل، بنزین و سوخت جت در دمای اتاق تولید و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که ماده جاذب مبتنی بر فلز انتقالی ایجاد شده در این تحقیق برای جذب انتخابی ترکیبات گوگرد، حتی ترکیبات گوگرد مقاوم در سوخت دیزل، موثر است. فرآیند SARS  می‌تواند به طور موثر ترکیبات گوگرد سوخت‌های هیدروکربنی مایع را در دمای محیط و تحت فشار اتمسفر با هزینه‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عملیاتی کم حذف کند. بر اساس این مطالعه، یک فرآیند یکپارچه جدید برای گوگردزدایی عمیق سوخت‌های هیدروکربنی مایع در پالایشگاه‌های آینده پیشنهاد می‌شود، که در آن جذب انتخابی (SARS) ترکیبات گوگرد و یک فرایند هیدروسولفوریزاسیون کسر متراکم گوگرد (HDSCS ) ترکیب می‌شوند. شیوه SARS  را می‌توان برای حذف گوگرد از سوخت‌ها یا سیستم سلول سوختی به صورت در-محل (on-site) یا در آزمایشگاه (on-board)  به کار برد.

کلمات کلیدی: گوگردزدایی، سلول سوختی، بنزین، سوخت دیزل، سوخت جت.

.

 

A new approach to deep desulfurization of gasoline,

diesel fuel and jet fuel by selective adsorption for

ultra-clean fuels and for fuel cell applications

Abstract

In order to further reduce the sulfur content In liquid hydrocarbon fuels (gasoline, diesel fuel and jet fuel) for producing ultra-clean transportation fuels and for fuel cell applications, we explored a new desulfurlzatlon process by selective adsorption for removing sulfur (SARS). An adsorbent was developed and used for adsorption desulfurlzatlon of diesel fuel, gasoline and jet fuel at room temperature. The results Indicate that the transition metal-based adsorbent developed In this work Is effective for selectively adsorbing the sulfur compounds, even the refractory sulfur compounds In diesel fuels. The SARS process can effectively remove sulfur compounds In the liquid hydrocarbon fuels at ambient temperature under atmospheric pressure with low Investment and operating cost. On the basis of the present study, a novel Integrated process Is proposed for deep desulfurlzatlon of the liquid hydrocarbon fuels In a future refinery, which combines a selective adsorption (SARS) of the sulfur compounds and a hydrodesulfurlzatlon process of the concentrated sulfur fraction (HDSCS). The SARS concept may be used for on-slte or onboard removal of sulfur from fuels for fuel cell systems. © 2002 Elsevler Science B.V. All rights reserved

Keywords: Adsorption; Desulfurization; Fuel cell; Gasoline; Diesel fuel; Jet fuel

کد:ch8

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله یک روش جدید برای گوگرد زدایی عمیق بنزین، سوخت دیزل و سوخت جت با استفاده از جذب انتخابی برای سوخت‌های فوق-تمیز و برای کاربردهای سلول سوختی