دانلود مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله گوگرد زدایی عمیق دیزل مدل به وسیله استخراج با N,N-دی متیل فرمامید: بهینه‌سازی به وسیله طرح باکس-بهنکن

تعداد کلمات فایل انگلیسی:4600 کلمه 7 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:30صفحه word فونت 14 B Nazanin

گوگرد زدایی عمیق دیزل مدل به وسیله استخراج با N,N-دی متیل فرمامید: بهینه‌سازی به وسیله طرح باکس-بهنکن

چکیده

گوگردزدایی استخراجی (EDS) تیوفن، دی‌بنزیو‌تیوفن (DBT) و 4، 6-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن (4,6-DMDBT) در دیزل مدل با استفاده از حلال قطبی N,N-دی‌متیل‌فرمامید مورد مطالعه قرار گرفت. اثرات شرایط عملیاتی بر روی درصد گوگردزدایی نظیر نسبت حلال به دیزل، سرعت به هم زدن (stirring speed)، زمان استخراج و دمای استخراج مورد بررسی قرار گرفت. تأثیر حلال‌های غیر آلی بر روی فرآیند استخراج نیز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجربی نشان داد که شرایط مناسب استخراج عبارت بودند از: نسبت DMF به دیزل مدل برابر با 1، سرعت به هم زدن برابر با 1000 دور بر دقیقه، زمان استخراج برابر با 30 دقیقه، و دمای استخراج برابر با 29 درجه سانتی‌گراد (دمای محیط). حداکثر حذف گوگرد از تیوفن، DBT، و 4,6-DMDBT  به ترتیب در 90.2، 97.2 و 77.0 درصد حاصل شد. علاوه بر این، گوگردزدایی ترکیبات تیوفن با استفاده از حلال‌های غیر آلی با مانع مواجه شد. استخراج‌کننده DMF بدون کاهش قابل‌ملاحظه‌ فعالیت استخراج، پنج بار بازچرخه شد. تأثیر سه پارامتر کلیدی (نسبت DMF ، دما و زمان) با استفاده از طرح آزمایشی باکس-بهنکن مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر بهینه دمای استخراج، زمان استخراج، و نسبت DMF به ترتیب برابر با 30 درجه سانتی‌گراد، 34 دقیقه، و 1.4 به دست آمد.

کلمات کلیدی: گوگردزدایی استخراجی، دی‌متیل‌فرمامید، دیزل مدل، حذف گوگرد، مدل سازی ریاضی.

Deep desulfurization of model diesel by extraction with N,N-dimethylformamide: Optimization by Box-Behnken design

abstract

The extractive desulfurization (EDS) of thiophene, dibenzothiophene (DBT) and 4,6-dimethyldiben-zothiophene (4,6-DMDBT) in model diesel was studied using polar solvent, NJV-dimethylformamide. The effects of operational conditions on desulfurization percentage such as solvent to diesel ratio, stirring speed, extraction time and extraction temperature were explored. The influence of inorganic solvents on the extraction process was also studied. Experimental results showed that the pertinent extraction conditions were; DMF/model diesel ratio of 1.0, stirring speed of 1000 rpm, extraction time of 30 min and extraction temperature of 29 °C (ambient temperature). Maximum sulfur removal of thiophene, DBT and 4,6-DMDBT were obtained at 90.2%, 97.2% and 77.0%, respectively. Furthermore, the desulfurization of thiophenic compounds was hampered using inorganic solvent. The DMF extractant was recycled five times without significant decrease in extractive activity. The impact of three critical parameters (DMF ratio, temperature and time) was investigated using Box-Behnken experimental design and their optimum values were found to be 30 °C, 34 min and 1.4 of extraction temperature, extraction time and DMF ratio, respectively

Keywords: Extractive desulfurization Dimethylformamide Model diese Sulfur removal Mathematical modeling

کد:ch9

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله گوگرد زدایی عمیق دیزل مدل به وسیله استخراج با N,N-دی متیل فرمامید: بهینه‌سازی به وسیله طرح باکس-بهنکن