دانلود مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله طیف نوری محاسبه شده برای نیمه هادی های PbS، PbSe و PbTe

تعداد کلمات فایل انگلیسی:4200 کلمه 11 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:35 صفحه word فونت 14 B Nazanin

طیف نوری محاسبه شده برای نیمه هادی های PbS، PbSe و PbTe

چکیده

یک محاسبه ابتدایی کامل برای خواص نوری ترکیبات نیمه هادی PbS، PbSe و PbTe که در ساختار سنگ نمک متبلور (کریستاله) می شوند، ارائه شده است. ساختار الکترونیکی برای دو تقریب  تبادل و ارتباط بالقوه، تقریب چگالی موضعی و تقریب شیب تعمیم یافته، نتایج مربوطه را مقایسه می نماید. مطالعه ما شامل تعامل اسپین-مدار است. ما بخش موهومی تابع دی الکتریک ε2(ω)و بخش حقیقی ε1(ω) را با استفاده از روابط Kramers–Kronig محاسبه کردیم. علاوه بر این، دیگر پارامترهای نوری مانند ضریب جذب، شاخص انکسار کامپلکس، و قابلیت بازتاب ارائه شدند.

ویژگی های اصلی نشان داده شده بوسیله منحنی تابع نوری را می توان بر اساس ساختار باند این ترکیبات درک کرد، و نتایج ما را می توان به طور رضایت بخشی با آزمایشات مقایسه کرد.

کلمات کلیدی: خواص نوری، توابع دی الکتریک، روش خطی شده موج-صفحه-تقویت شده موج؛ نمک های سرب IV–VI

 

Calculated optical spectra of IV-VI semiconductors PbS,

PbSe and PbTe

Abstract

A complete ab initio calculation of the optical properties of the semiconductor compounds PbS, PbSe and PbTe which crystallize in the rock-salt structure, is presented. The electronic structure has been obtained in two approxima­tions for the exchange and correlation potential, the local density approximation and the generalized gradient approx­imation, comparing the relevant results. Our study includes the spin-orbit interaction. We have calculated the imaginary part of the dielectric function e2(x) and the real part e1(x) using the Kramers-Kronig relations. In addition, other optical parameters such as the absorption coefficient, the complex refraction index, and the reflectivity are pre­sented. The main features showed by the optical function curves, can be understood on the bases of the band structure of these compounds, and our results can be satisfactory compared with experiments. © 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.

PACS: 71.20.Nr; 78.20.-e; 78.20.Ci

Keywords: Optical properties; Dielectric functions; Linearized augmented-plane-wave method; IV-VI lead salts

کد:et4

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله طیف نوری محاسبه شده برای نیمه هادی های PbS، PbSe و PbTe