توضیحات محصول

دانلود مقاله آراکنوئیدیک اسید در رژیم عذایی محیط های پرورشی: وضعیت کنونی و فرصت های آینده

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۰۰۰ کلمه ۹ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۲ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

آراکنوئیدیک اسید در رژیم عذایی محیط های پرورشی: وضعیت کنونی و فرصت های آینده

چکیده

آراکنوئیدیک اسید (۲۰:۴n_6, ARA) نسبت به ایکوزاپنتانوئیک اسید(۲۰:۵n_3, EPA) و دکوزاهگزانوئیک اسید(۲۲:۶n_3, DH)   اهمیت بیشتری در تغذیه ماهی ها دارد، علت این اهمیت احتمالا میزان بالای این دو HUFA اخیر در بافت های ماهی هاست. به هر حال باوجود فراوانی EPA وDHA در بافت های ماهی ها اهمیت ARA به عنوان پیش ساز اولیه ایکوزانوئید در برخی مواقع شناخته شده است.

تنها مدت خیلی کمی است که اهمیت نسبی ARA و همچنین منافع بالقوه تغذیه ماهی ها با ARA در فیزیولوژی و بیوشیمی ماهی ها به طور علمی مشخص شده است. در دهه آینده باید تمرکز فعالیت های تحقیقاتی بیش از آن چه تا کنون بوده بر نقش ARA رژیم غذایی باشد. بدون شک نتایج این تحقیقات روشن خواهد کرد چرا نمی توان این HUFA را در رژیم غذایی ماهی ها نادیده گرفت.

Arachidonic acid in aquaculture feeds: current status and future opportunities

Abstract

The importance of arachidonic acid (20:4n ۶, ARA) in fish nutrition has tended to be overlooked in preference to eicosapentaenoic (20:5n — ۳, EPA) and docosahexaenoic acids (22:6n — ۳, DHA), probably due to the predominance of the latter two HUFA in fish tissues. However, despite the abundance of EPA and DHA in fish tissues, the importance of ARA as the primary eicosanoid precursor has been recognised for some time. Only very recently has the relative importance of ARA been given due acknowledgement and already the potential benefits to fish physiology and biochemistry of optimising the ARA nutrition of fish are becoming clear. In the coming decade, the role of dietary ARA should be the focus of considerably more research activity than has occurred to date. The results will undoubtedly emphasise why this ubiquitous HUFA cannot be underestimated in fish nutrition. © ۲۰۰۳ Elsevier Science B.V. All rights reserved.

Keywords: Arachidonic acid; Fish nutrition; Essential fatty acids; Highly unsaturated fatty acids

کد:mlb5

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله آراکنوئیدیک اسید در رژیم عذایی محیط های پرورشی: وضعیت کنونی و فرصت های آینده

نظری بدهید

نوزده − 13 =