توضیحات محصول

تخریب زیستی سازه های بتنی ساحلی توسط جلبک های اولوا فاسیاتا

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۰۰۰ کلمه ۸ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۰ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

تخریب زیستی سازه های بتنی ساحلی توسط جلبک های اولوا فاسیاتا

چکیده

پودوچری ناحیه ای ساحلی در هندوستان است که در آنجا رشد اولوا فاسیاتا بر روی همه سازه های دریایی به وفور دیده می شود. به رغم این که تاثیر مشخص این جلبک یک تاثیر ثانویه است با این حال تاثیر آن باید مورد بررسی قرار گیرد. به منظور اطلاع از تاثیر آن، مکانیزم اصلی که توسط آن اولوا فاسیاتا سازه های بتی را تخریب می سازد مورد تاکید قرار گرفته است. به منظور کسب اطمینان از تاثیر زیان بار آن بر سازه های بتنی ساحلی، مکعب های بتنی گرید M20 در مکانی از ساحل که رشد زیاد اولوا فاسیاتا در آنجا وجود دارد پرتاب در آب انداخته شدند.  علاوه بر این شبیه سازی آزمایشگاهی نیز انجام شد. به منظور مشخص کردن درجه تخریب سطح بتن  به وسیله جلبکها، نمونه های بتنی جمع آوری شده از ساحل و آزمایشگاه به وسیله SEM, EDX و XRD مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که جلبک های دریایی تاثیر مداومی بر سطح بتن دارند.

BIODETERIORATION OF COASTAL

CONCRETE STRUCTURES BY MACRO

ALGAE – ULVA FASCIATA

ABSTRACT

Puducherry is a coastal region in India where the growth of Ulva fasciata (Delile) is very abundant on all marine struc­tures. Though the detrimental effect of this macro algae U. fasciata is a secondary one, its effect has to be investigated. To know its effect, the basic mechanism by which U. fasciata deteriorates concrete structures has been highlighted. To ascertain its detrimental effect on coastal concrete structures, M20 grade concrete cubes were casted and immersed in the coastal area where there is abundant growth of U. fasciata. In addition laboratory simulation has been carried out. Concrete samples collected from the coastal area and from the labo­ratory were analyzed by SEM, EDX and XRD to establish the degree of deterioration done by marine algae on concrete surface. The result showed that there is sustainable effect by the marine algae on the concrete surface

Key words: marine algae, marine structures, Ulva fasciata, concrete, deterioration

کد:mlb6

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

تخریب زیستی سازه های بتنی ساحلی توسط جلبک های اولوا فاسیاتا

نظری بدهید

پنج × پنج =