توضیحات محصول

دانلود مقاله تنوع میکروبی در خاک : انتخاب جمعیت میکروبی برحسب نوع گیاه و خاک و کاربردهای آن  برای جلوگیری از بیماری

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۹۰۰۰ کلمه ۳۰ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۴۱ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

تنوع میکروبی در خاک : انتخاب جمعیت میکروبی برحسب نوع گیاه و خاک و کاربردهای آن  برای جلوگیری از بیماری

واژه های کلیدی:

تنوع و جامعه میکروبی خاک، اثر گیاه، نوع خاک، رژیمهای مدیریت، قابلیت جلوگیری کننده خاک

چکیده

توجه روزافزونی در رابطه با اهمیت تنوع میکروبی در زیستگاه های خاکی پدید آمده است. موضوع تنوع میکروارگانیسم ها در خاک برای حفظ سلامت و کیفیت خاک حیاتی به نظر می رسد زیرا طیف گسترده ای از میکروارگانیسم ها در کارکردهای مهم خاک مهم درگیر هستند. این بررسی بر روی داده های اخیر در ارتباط با تاثیر نوع گیاه، نوع خاک، و رژیم مدیریت خاک بر تنوع میکروبی خاک و کاربرد آن برای جلوگیری از بیماری تمرکز دارد. تصور می شود که دو عامل اصلی ساختار جامعه میکروبی خاک، یعنی نوع گیاه و نوع خاک، عملکرد خود را به شیوه ای پیچیده اعمال می کنند. از نظر ما این واقعیت که در بعضی از موقعیت ها خاک و در بعضی دیگر از موقعیت ها نوع گیاه عامل تعیین کننده تنوع میکروبی خاک هستند، مربوط می شود به پیچیدگی تعاملات میکروبی در خاک، از جمله تعامل بین میکروارگانیسم ها و خاک و میکروارگانیسم ها و گیاهان. یک چارچوب مفهومی بر اساس قوت نسبی نیروهای اعمال شده توسط گیاه و خاک در مقابل رفتار زیست محیطی میکروارگانیسم ها پیشنهاد شده است.

Microbial Diversity in Soil: Selection of Microbial Populations by Plant and Soil Type and Implications for Disease Suppressiveness

Key Words : soil microbial diversity and community, plant effect, soil type,management regimes, soil suppressiveness

I Abstract   An increasing interest has emerged with respect to the importance of

                               microbial diversity in soil habitats. The extent of the diversity of microorganisms in

                             soil is seen to be critical to the maintenance of soil health and quality, as a wide range

       of microorganisms is involved in important soil functions. This review focuses on

                                   recent data relating how plant type, soil type, and soil management regime affect the

                               microbial diversity of soil and the implication for the soil’s disease suppressiveness.

                                  The two main drivers of soil microbial community structure, i.e., plant type and soil

           type, are thought to exert their function in a complex manner. We propose that the fact

                            that in some situations the soil and in others the plant type is the key factor determining

                                         soil microbial diversity is related to the complexity of the microbial interactions in

                             soil, including interactions between microorganisms and soil and microorganisms and

, S plants. A conceptual framework, based on the relative strengths of the shaping forces

                         exerted by plant and soil versus the ecological behavior of microorganisms, is proposed

کد:mlb7

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله تنوع میکروبی در خاک : انتخاب جمعیت میکروبی برحسب نوع گیاه و خاک و کاربردهای آن برای جلوگیری از بیماری

نظری بدهید

پانزده − 1 =