توضیحات محصول

دانلود مقاله ارزیابی فعالیت‌های ضد باکتریایی گیاه کینوا

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۴۰۰ کلمه ۴ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۱ صفحه word فونت B Nazanin

ارزیابی فعالیت‌های ضد باکتریایی گیاه کینوا

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی فعالیت‌های ضد باکتریایی گیاه کینوا در مقابل ۵ عامل بیماری‌زای انسانی است. کینوا به خانواده اسفناجیان تعلق دارد و به طور معمول به نام باتوا (Bathua) شناخته می‌شود. در این مطالعه برگ‌های این گیاه مورد جمع‌آوری و شستشو قرار گرفت و سپس خشک شده و به پودر تبدیل شد. عصاره‌های آبی و متانول از این گیاه تهیه شد و فعالیت ضد باکتریایی آن‌ها در برابر باکتری‌های بیماری‌زای انسانی زیر مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت: اشرشیاکلی، سالمونلا تیفیموریوم، استافیلوکوکوس اورئوس، پروتئوس ولگاریس و سودوموناس آئروژینوزا. نتایج مهمی از آزمایش اثر عصاره آبی و عصاره متانولی برگ این گیاه بر روی باکتری‌های بیماری‌زای مذکور با استفاده از روش انتشار دیسک کاغذ (paper disc diffusion) به دست آمد. عصاره آبی فعالیت ضد باکتریایی قوی‌تری را بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از خود نشان داد و عصاره متانولی فعالیت ضد باکتریایی قوی‌تری بر روی سودوموناس آئروژینوزا داشت.

کلمات کلیدی: میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا، فعالیت ضد میکروبی، کینوا

EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF CHENOPODIUM

ALBUM L

ABSTRACT : The present study was aimed to evaluate the antibacterial activities of Chenopodium album L. against five human pathogenic bacteria. Cheopodium album L. is belonging to family Chenopodiaceae and commonly known as Bathua. The collected leaves were washed, dried and powdered. Aqueous and methanol extracts were prepared and observed their antibacterial activity against human pathogenic bacteria Viz. Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris and Pseudomonas aueruginosa The significant results were obtained by aqueous as well as methanol leaf extract on tested pathogens using paper disc diffusion method. The aqueous extract revealed strongest antibacterial activity on Staphylococcus aureus and methanol leaf extract showed strongest antibacterial activity on Pseudomonas aeruginosa.

Key words: Pathogenic microorganisms, antibacterial activity, Chenopodium album

کد:af4

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله ارزیابی فعالیت‌های ضد باکتریایی گیاه کینوا

نظری بدهید

یک × 1 =