توضیحات محصول

دانلود مقاله پیری برگ و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۵۰۰ کلمه ۶ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۵ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

پیری برگ و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان

چکیده

پیری گیاه فرآیندی است که به صورت ژنتیکی تنظیم می‌شود و در آن ساختارهای سلولی تجزیه می‌شوند و مواد حاصل از این تجزیه به دیگر اجزای گیاه انتقال داده می‌شوند. واکنش‌های حاوی گونه‌های اکسیژن واکنشی از جمله ویژگی‌های ذاتی این فرآیند هستند و نقش آن‌ها در پیری نشان داده می‌شود. نقص در محافظت در برابر تخریب ناشی از گونه‌های اکسیژن واکنشی می‌تواند نقطه شروع پیری باشد. در این مقاله تغییرات بیوشیمیایی مرتبط با گونه‌های اکسیژن واکنشی و تغییرات در محافظت آنتی اکسیدانی در حین پیر شدن گیاه مورد مرور و بررسی قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی: پیر شدن، آنتی اکسیدان‌های آنزیمی، پروکسیداسیون لیپید، آنتی اکسیدان‌های غیر آنزیمی، استرس اکسیداتیو

Leaf senescence and activities of the antioxidant enzymes

Abstract

Senescence is a genetically regulated process that involves decomposition of cellular structures and distribution of the products of this degradation to other plant parts. Reactions involving reactive oxygen species are the intrinsic features of these processes and their role in senescence is suggested. The malfunction of protection against destruction induced by reactive oxygen species could be the starting point of senescence. This article reviews biochemical changes during senescence in relation to reactive oxygen species and changes in antioxidant protection.

Additional key words: ageing, enzymatic antioxidants, lipid peroxidation, non-enzymatic antioxidants, oxidative stress

کد:af7

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله پیری برگ و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان

نظری بدهید

هشت − 5 =