توضیحات محصول

دانلود مقاله فعالیت آنتی اکسیدانی برخی سبزیجات برگ‌دار در هند: یک مطالعه تطبیقی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۸۰۰ کلمه ۴ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۵ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

فعالیت آنتی اکسیدانی برخی سبزیجات برگ‌دار در هند: یک مطالعه تطبیقی

چکیده

یازده سبزی برگ‌دار خوردنی که در هند کشت می‌شوند از نظر فعالیت رادیکال زدایی در سیستم‌های ارزیابی مختلف از جمله فعالیت زدودن رادیکال DPPH، فعالیت زدودن رادیکال سوپروکسید در سیستم ریبوفلاوین/نور/NBT، فعالیت زدودن رادیکال هیدروکسیل، و مهار پروکسیداسیون لیپید به وسیله FeSO4 در زرده تخم مرغ مورد تحلیل قرار گرفت. کل میزان فعالیت آنتی اکسیدانی بر اساس کاهش Mo(VI) به Mo(V) به وسیله عصاره و تشکیل کمپلکس فسفات سبز/Mo(V) در pH اسید اندازه‌گیری شد. مشخص شد که این عصاره‌ها سطوح متفاوتی از خواص آنتی اکسیدانی را در سیستم‌های آزمایش شده دارند. با توجه به همه این فعالیت‌ها می‌توان نتیجه گرفت که آیپوموئیا رپتانز از میان ۱۱ گیاه مورد آزمایش فعالیت آنتی اکسیدانی خوبی داشت. نایکتاتس آربوریستیس پایین‌ترین فعالیت را داشت. بسیاری از فلاونوئیدها و پلی فنول‌های مربوطه سهم قابل‌توجهی در فعالیت آنتی اکسیدانی بسیاری از میوه‌ها و سبزیجات دارند. با این وجود، هیچ گونه ارتباطی بین فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان کل فنول/فلاونوئید مشاهده نشد.

کلمات کلیدی: سبزیجات برگ‌دار، فعالیت آنتی اکسیدان، فنول‌ها، فلاونوئیدها

Antioxidant activity of some leafy vegetables of India:

A comparative study

Abstract

Eleven edible leafy vegetables of India have been analysed for their free radical-scavenging activity in different systems of assay, e.g. DPPH radical-scavenging activity, superoxide radical-scavenging activity in riboflavin/light/NBT system, hydroxyl radical-scavenging activity, and inhibition of lipid peroxidation induced by FeSO4 in egg yolk. Total antioxidant activity was measured, based on the reduc­tion of Mo(VI) to Mo(V) by the extract and subsequent formation of green phosphate/Mo(V) complex at acid pH. The extracts were found to have different levels of antioxidant properties in the systems tested. Considering all the activities, it can be said that Ipomoea reptans has good activity amongst the eleven plant materials screened for their antioxidant properties. Lowest activity was found in Nyc-tanthes arbortristis. Many flavonoids and related polyphenols contribute significantly to the total antioxidant activity of many fruits and vegetables. However, there was no correlation between antioxidant activity and total phenol/flavonoid content. © ۲۰۰۶ Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords: Leafy vegetables; Antioxidant activity; Phenols; Flavonoids

کد:af8

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله فعالیت آنتی اکسیدانی برخی سبزیجات برگ‌دار در هند: یک مطالعه تطبیقی

نظری بدهید

سه × 2 =